La Fundació UAB

Elements de protecció

Cada institució posarà a disposició dels treballadors/es, quan realitzin les seves tasques de forma presencial, els elements de protecció recomanats per les autoritats sanitàries. La compra dels elements de protecció es centralitza a la Direcció Econòmica-Financera i de Patrimoni, que també farà control dels estocs i s'encarregarà del repartiment del material. El Comitè de Seguretat i Salut podrà fer el seguiment de tots aquests aspectes, en l'àmbit de les competències atribuïdes al Protocol de tornada a l'activitat laboral.

Aquests equips de protecció individuals seran d'ús exclusiu durant la jornada laboral i no es podran utilitzar fora de l'espai de treball.

Els elements seran principalment mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics, que s'hauran d'utilitzar en cada cas segons les instruccions següents:

tipus de mascaretes

Mai pot ser considerada com un substitutiu del distanciament social, la higiene personal i les bones pràctiques. El seu ús pot ser un mitjà de control de la font d'infecció en reduir la propagació en la comunitat, ja que es redueix l'excreció de gotes respiratòries d'individus infectats que no han desenvolupat símptomes o són asimptomàtics. El seu ús apropiat és clau per a l'efectivitat de la mesura, però és complement a la resta de mesures preventives establertes: higiene de mans, evitar tocar-se mans, ulls i boca.

Tipus de mascaretes:

  • Tipus A. Mascareta 3PLY o mascareta quirúrgica d'un sol ús homologada. Són de tres capes, d'un sol ús. Disposen de tira nasal modelable i gomes elàstiques per ajustar-se.
  • Tipus B. Mascareta FFP2 o mascareta d'alta protecció homologada CE FFP2. Model de mascareta protectora autofiltrant de tipus d'un sol ús que serveix per filtrar el 92% de les partícules de l'aire, segons la normativa europea. És especialment recomanable quan s'acudeix a zones amb molta gent.

L'ús de mascareta és obligatòria en els centres de treball. Tot i així, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha flexibilitzat el seu ús en el sentit següent:

En empreses no obertes al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de Treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua sent recomanable. En canvi, serà obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo...) També es podrà prescindir de la mascareta en aquelles feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior (per exemple, en treballs vinculats a la construcció) i sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut.

Per tant, en tots aquells espais de treball de la Corporació UAB que no tenen atenció directa al públic, quan la persona treballadora estigui asseguda al seu lloc de treball, es podrà treure la mascareta i se l'haurà de posar sempre que s'hagi de moure per l’interior dels centres de treball.

Obligatòria, també, durant aquestes situacions:

  • Durant tasques de distribució de correu i paqueteria. Situació 1, mascareta tipus A.
  • Treballadors/es amb mobilitat intra o extra centre: en visites d'obra, inspeccions, assistència a usuaris i assimilables en les que es visitin àmbits de treball ocupats i que hi hagi interacció amb usuaris. Situació 2, mascareta tipus B.
  • On es manifesti per part del responsable de l'àmbit la impossibilitat d'implantar altres mesures preventives. Situació 2, mascareta tipus A.
  • Recepció dels edificis: es disposarà també de mascaretes per facilitar a qualsevol persona que es trobi en la Situació 3. Mascareta tipus A.

Situació 1. Necessària per aquells col·lectius on el desenvolupament de la seva tasca suposi de manera imprescindible el desplaçament per diferents àmbits de treball (intra o extra centre).

Situació 2. Necessària quan no es pot garantir la distància de seguretat d'1,5 metres de manera habitual (ja sigui per la configuració de l'espai o per la tipologia de tasca desenvolupada).

Situació 3. En cas d'aparició de simptomatologia.

Per a més informació, consulteu el document "Preguntes freqüents sobre l'ús de la mascareta" creat per Departament de Salut de la Generalitat de CatalunyaPantalla facial

Pantalla de protecció facial rentable amb foam per a la col·locació al davant. Ajustable en dues mesures amb goma ampla. Mesures: ample 28 cm, alt 25 cm. Materials: Plàstic PVC de 300 micres, foam i goma ajustable.

Situació 2. Necessària quan no es pot garantir la distància de seguretat de manera habitual (ja sigui per la configuració de l'espai o per la tipologia de tasca desenvolupada).

Obligatori: Recepció d'edificis i llocs amb assistència a usuaris. Situació 2.

Es desaconsella la utilització massiva o generalitzada d'aquest equip de protecció en tant que un mal ús es pot convertir en un mitjà de transmissió de la malaltia perquè crea un fals sentit de seguretat que fa baixar la guàrdia, especialment d'aquelles persones que no estan acostumades a portar-los per raons de seguretat en el seu lloc de treball.

El rentat freqüent de les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica, resulta l'opció preventiva més adient, combinada amb una actitud conscient de tot el personal que eviti tocar-se els ulls, el nas i la boca.

A la feina cal garantir el rentat de mans abans d'accedir i abandonar el lloc de treball, així com quan no s'ha pogut evitar la utilització d'equips o dispositius d'ús comunitari.

Gel hidroalcohòlic i dispensador de peu

Gel hidroalcohòlic per a la higienització ràpida de mans netes, especialment formulat en aquells casos on es requereixi una perfecta higienització de les mans sense aclarir amb aigua. El major temps de contacte amb la pell assegura una millor acció bactericida. Per la seva composició, amb agents emol·lients i suavitzants, hidrata i protegeix la pell evitant l'aparició d'irritacions.

A situar en aquells espais on no és possible garantir el fàcil accés als lavabos per realitzar el rentat amb aigua i sabó. O bé quan la tipologia de tasca dificulta el seguiment d'aquesta consigna. 

A facilitar, en format individual, a aquelles persones que la seva tasca suposa la manipulació d'equipaments de terceres persones. 

També pensat per facilitar una higiene de mans prèvia a l'entrada a les instal·lacions, així com a la sortida de les mateixes.

Obligatori

  • A les entrades dels edificis 
  • Als punts d'atenció al públic
  • Format individual: serveis d'informàtica (manipulació d'equipaments de terceres persones) i personal de manteniment i logística.