La Fundació UAB

Atenció al públic

Per tal de garantir les distàncies i evitar aglomeracions, als àmbits amb atenció al públic s'han d'adoptar les mesures següents:

  1. Establir un sistema de cita prèvia de manera que existeixi un únic usuari per a cada treballador/a.
  2. No es podran habilitar zones d'espera.
  3. L'atenció al client s'efectuarà amb la deguda separació física. En el cas que no sigui possible, s'avaluaran els elements de protecció més adients per garantir la seguretat dels treballadors i de les treballadores.
  4. Realitzar, com a mínim un parell de cops al dia, la neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents, com ara: manetes de portes, taulells, telèfons, etc. Una d'aquestes neteges s'haurà de fer obligatòriament al final del dia. També es realitzarà una neteja i desinfecció en cada canvi de torn.
  5. Es farà formació a tots els treballadors i treballadores abans de la reincorporació, per tal de garantir que es coneixen els protocols a seguir.

 Mesures específiques en espais amb atenció directa al públic:

  • Definició d'aforaments màxims, habilitació de mecanismes de control i organització d'accessos, i informació sobre obligatorietat de cooperar en el compliment d'aquestes mesures.
  • Valorar la instal·lació de mampares protectores transparents per a taulells, zones d'atenció a empreses concurrents, públic, etc; com a barrera perquè es garanteixi la separació física necessària per minimitzar la possibilitat de contagi sempre que no es pugui mantenir la distància de 2 metres.