La Fundació UAB

Introducció

Aquest apartat ha estat elaborat a partir dels continguts de document "Pla de Contingència de la Corporació UAB" i el "Protocol de Tornada a l'Activitat Laboral de la Corporació UAB".

El 31 de gener de 2020, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar l'Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional (ESPII) pel nou coronavirus 2019. El nou coronavirus ha estat batejat com a SARS-CoV-2 i la malaltia que desencadena es denomina COVID-19. L'11 de març, l'OMS va declarar la COVID-19 com a pandèmia.

Fins al moment, es desconeixen la font d'infecció i hi ha incertesa respecte a la gravetat i la capacitat de transmissió. Actualment, no existeix un tractament específic enfront de la COVID-19, per la qual cosa la millor manera de prevenir la malaltia és evitar l'exposició al virus.

Les recomanacions de l'autoritat sanitària indiquen la necessitat que les empreses creïn un Pla de Contingències per garantir el normal funcionament d'aquestes durant el temps que duri la crisi. I recomanen mesures preventives publicades i actualitzades periòdicament pel Ministeri de Sanitat al portal: https://www.mscbs.gob.es.

En compliment del deure de protecció establert en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, la institució ha de garantir la seguretat i la salut del personal al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball, integrant l'activitat preventiva i adoptant les mesures necessàries per a la seva protecció.

En aquest context, la Corporació UAB té un Pla de Contingència amb les mesures a implantar i que evolucionaran en funció de l'escenari i en coherència amb la informació publicada pel Ministeri de Sanitat i la resta d'autoritats competents. Aquest document formarà part del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la institució, i desenvolupa i complementa l'Avaluació de Riscos i la Planificació de l'Activitat Preventiva de totes les entitats que formen la Corporació UAB.

En aquest Pla de Contingències, doncs, es descriuen els passos bàsics per reduir el risc d'exposició de les persones treballadores a la COVID-19:

Pas 1: Evitar el risc. Adopció de mesures generals per evitar l'exposició i propagació.

Pas 2: Avaluació del risc d'exposició de manera que permeti classificar les persones treballadores en 3 nivells (exposició de risc, exposició de baix risc i baixa probabilitat d'exposició), i graduar així les mesures preventives en funció del risc avaluat.

Pas 3: Planificació de l'activitat preventiva segons els 3 nivells de risc descrits anteriorment, amb les mesures jerarquitzades: mesures organitzatives, de protecció col·lectiva, de protecció individual, i formació i informació.

Pas 4: Mesures de control. Enfocades a la prevenció de la infecció (desinfecció) i identificació i mesures a prendre davant personal que pugui ser qualificat de cas possible, probable o confirmat, o en contacte estret d'una persona simptomàtica. La institució haurà d'atenir-se a les instruccions de les Autoritats Sanitàries competents. Per això s'ha implementat un procediment que garanteixi la informació en tot moment de les mesures que es determinin en aquest sentit.

Aquest Pla de Contingència serà aplicable al conjunt del personal treballador que presti els seus serveis als centres de treball que componen la Corporació UAB (excepte la Fundació Hospital Clínic Veterinari), així com les particularitats del personal treballador que realitzi activitats fora d'aquests centres. També serà aplicable al personal del centre de treball que desenvolupa la seva activitat en treball a distància (teletreball).