La Fundació UAB

Formació en prevenció

Formació en prevencióLa Corporació UAB, en compliment d'allò establert a l’article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, garanteix als treballadors i treballadores una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceix, o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació està centrada específicament en els riscos derivats del lloc de treball de cada treballador i treballadora, i es repeteix periòdicament, en cas que sigui necessari.

Des de la Direcció Jurídica i de RH de la FUAB es gestiona l’organització de la formació, que és impartida pel departament de Formació del Servei de Prevenció Aliè. Aquesta es pot realitzar en dues modalitats: presencial i a distància. En finalitzar, el/la treballador/a obté un certificat de coneixements.

Historial de formacions: