Soc àmbit UAB i vull acollir estudiants de la UAB en pràctiques

Les pràctiques extracurriculars a la mateixa UAB

Informació  Considerem àmbit UAB tots aquells departaments, àrees, unitats, serveis, instituts, etc., que comparteixen el NIF de la UAB.

El Servei d'Ocupabilitat gestiona les estades de pràctiques extracurriculars, no les de tipus curricular:

Tipus de pràctiques acadèmiques

Aquestes són les principals condicions de les pràctiques extracurriculars a la mateixa UAB:

Condicions de les pràctiques extracurriculars a la mateixa UAB

Com a excepció, el Servei d’Ocupabilitat de la UAB no gestiona els convenis dels estudis que s’imparteixen als centres que depenen de FUABformació:

 • Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
 • Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
 • Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
 • Escola Doctor Robert.

Abans d'acollir una persona estudiant de la UAB en estada de pràctiques extracurriculars, heu de:

Un cop ho hagueu fet, aquí trobareu els passos a seguir:Per iniciar els tràmits, cal que l'àmbit de la UAB es registri a l’aplicació NEXUS com si fos una empresa o institució. Per tal de fer-ho (o de comprovar si ja està registrat), cal emplenar aquest document PDF i enviar-lo a laboral.practiques.so@uab.cat, o bé emplenar el formulari des del correu electrònic fent clic aquí:

laboral.practiques.so@uab.cat

Un cop el Servei d’Ocupabilitat rebi el document emplenat, es facilitarà, via correu electrònic, un codi d'identificació i unes senzilles instruccions per a obtenir la paraula de pas. Amb aquestes dades ja es podrà entrar a l'aplicació per fer noves sol·licituds i/o fer un seguiment dels tràmits en curs.

Si voleu acollir una persona estudiant en pràctiques però us manquen candidatures, heu d'introduir la vostra oferta a NEXUS perquè el Servei d'Ocupabilitat la pugui publicar i que les persones interessades s'hi inscriguin:

Oferta de pràctiques amb preselecció de persones.

Cal que detalleu l’oferta en els camps requerits: projecte formatiu, titulacions vinculades, nombre d’hores totals, horari preferent, ajut a l’estudi ofert, àrea i ubicació del lloc on es desenvoluparan les pràctiques, nom de la persona tutora, nom de la persona de contacte, etc.

A continuació s'iniciarà el procés de selecció de persones candidates:

 • El Servei d’Ocupabilitat revisarà l’oferta, la publicarà (si és correcta) durant uns 7 dies aproximadament i farà una preselecció de persones candidates ‒normalment, l’alumnat que té interès a fer una estada de pràctiques, però no disposa d’un àmbit on fer-la, utilitza NEXUS per consultar les ofertes publicades i postular-se a les que s’ajusten al seu perfil‒.
 • A continuació, el Servei us mostrarà, dins de NEXUS, els CV de les persones finalistes en el procés de selecció.
 • A partir d’aquestes candidatures facilitades, podreu fer la selecció definitiva amb l’acompanyament del Servei, si així ho desitgeu.
 • Un cop feta la tria, i des de la mateixa oferta de NEXUS, l'àmbit clicarà sobre el botó Selecciona que hi ha al costat del nom de la persona escollida i iniciarà la sol·licitud del conveni de pràctiques. Descartarà la resta de persones candidates.

Informació  Cal tenir en compte que els convenis de pràctiques extracurriculars no es poden prorrogar d’un curs per l’altre. En cas de voler allargar l’estada de pràctiques més enllà de la data de finalització de l’actual curs acadèmic, caldria tramitar un nou conveni de pràctiques –sempre i quan es continuïn complint els requisits corresponents-.

Si ja s'ha arribat a un acord verbal previ amb una persona estudiant de la UAB, cal seguir els següents passos:

 • Comprovar que es compleixen els requisits establerts per a la tramitació d'un conveni de pràctiques extracurriculars.
 • En cas afirmatiu, introduir directament a NEXUS la sol·licitud de conveni. Es necessitarà el NIU (Número d'Identificació Universitària) de l'alumne/a i caldrà emplenar els camps que l’aplicació requerirà: projecte formatiu, titulacions vinculades, nombre d’hores totals, horari preferent, ajut a l’estudi ofert, àrea i ubicació del lloc on es desenvoluparan les pràctiques, nom de la persona tutora, nom de la persona de contacte, etc.

Fer una sol·licitud de conveni a NEXUS

Informació Cal tenir en compte que els convenis de pràctiques extracurriculars no es poden prorrogar d’un curs per l’altre. En cas de voler allargar l’estada de pràctiques més enllà de la data de finalització de l’actual curs acadèmic, caldria tramitar un nou conveni de pràctiques –sempre i quan es continuïn complint els requisits corresponents–.

Informació  La sol·licitud de convenis fer per pràctiques extracurriculars a la mateixa UAB s'ha de realitzar amb un mes d'antelació respecte la data d'inici de l’estada, ja que hi ha diferents àmbits de la Universitat implicats en el procés.

A tenir en compte:

 • Els àmbits de la UAB que acolliu estudiants en pràctiques i aboneu l’ajut a l’estudi a través del vostre centre de cost haureu de fer els tràmits directament amb la Unitat de Personal Acadèmic. Un cop gestionat el conveni, la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat us enviarà un missatge de correu electrònic amb les instruccions corresponents.
 • L’ajut a l’estudi total que percebrà l’estudiant durant l’estada de pràctiques serà prorratejat en base als mesos de durada que s’estableixin al conveni formalitzat (data d’inici-data final).
 • La quota de Seguretat Social que heu d’abonar des del vostre centre de cost consisteix en una mensualitat per cada persona estudiant (i es paga la mensualitat sencera en tots els casos, encara que l’estudiant només hagi fet un sol dia de pràctiques). Podeu consultar la informació aquí. A la reserva de recursos caldrà incloure les quotes corresponents a les contingències comunes i les professionals corresponents a l’empresa de la COTIZACIÓN POR CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Per exemple, si l’estada de pràctiques va des del dia 01/02/2021 fins el 15/07/2021, amb una dedicació de 4 hores diàries de dilluns a divendres (laborables), amb un total d’unes 444 hores i amb un ajut a l’estudi de 7,46 €/hora, obtindríem el càlcul següent:

Exemple de càlcul d'ajut a l'estudi

Així doncs, caldria fer la reserva tenint en compte els 3.312,26 € totals de l’ajut a l’estudi (444 hores totals per 7,46 €/h més l’ajustament) i, per exemple, 48,41 €/mes de la Seguretat Social (290,46 € en total); és a dir, per un total de 3.602,72 €.

 • El procés d’alta a la Seguretat Social i del pagament de l’ajut a l’estudi de la Convocatòria del Programa d’Estades de pràctiques amb càrrec al Pressupost General de la UAB es gestiona des del Servei d’Ocupabilitat. Tot i això, és l’àmbit qui ha d’obtenir el número de compte corrent de l’estudiant i fer-lo arribar a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat per tal que la UPAC tramiti els pagaments.

Per qualsevol consulta sobre el conveni, contacteu-nos a:

laboral.practiques.so@uab.cat  

Per qualsevol consulta sobre el pagament de l’ajut a l’estudi i/o l’alta a la Seguretat Social, contacteu amb:

upac.intec@uab.cat

La firma dels convenis de pràctiques extracurriculars i dels seus annexos es realitzarà, per defecte, de forma telemàtica amb un senzill sistema de signatura digital biomètrica, en compliment de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Es tracta d’un sistema pioner, d’alta seguretat i plena validesa legal. No requereix la instal·lació de certificats ni de programari addicional: només cal tenir a l’abast un telèfon intel·ligent o una tauleta on es pugui accedir al compte de correu electrònic vinculat i predeterminat al vostre perfil de NEXUS.

Així doncs, si teniu algun document en tràmit, rebreu un missatge de correu electrònic amb l’assumpte “UAB Gestió Electrònica Servei d’Ocupabilitat”. Aquest missatge us permetrà signar el conveni i/o l’addenda (document). Si obriu el missatge, veureu una imatge com aquesta:Per tal de signar, heu d’obrir el missatge amb el vostre telèfon intel·ligent o tauleta i clicar el botó verd VER DOCUMENTO; a continuació, s’obrirà automàticament el navegador, on podreu visualitzar, revisar i signar el document. Cal que utilitzeu un navegador actualitzat i segur com Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge (Internet Explorer ja ha deixat de funcionar).

Simplement, heu d'anar fins el final del document per trobar el requadre on fer la signatura. Cal que, amb el dit, toqueu el requadre i accepteu les condicions:A continuació, s’obrirà un nou requadre com el següent:Amb el dit (o amb un llapis electrònic adequat), signeu el document; si no us agrada com ha quedat la signatura, podeu repetir-la tantes vegades com vulgueu. Tot seguit, cliqueu ACEPTAR i cliqueu ENVIAR.

La pantalla canviarà a la imatge següent:En aquest moment, el document ja està signat per vosaltres.La primera part en signar sempre és l’empresa/institució. Només serà vàlida la firma de la persona representant legal de l’organització: no ho seran les firmes de la persona de contacte, ni de la persona tutora, ni de dues persones representants legals alhora. Tot i això, la persona de contacte i la persona tutora rebran missatges informatius sobre l’estat del procés de signatura.

Un cop ha signat el document, el sistema l’envia a la persona estudiant, que haurà de fer el mateix procés. Finalment, arriba a la persona responsable de la Universitat, que també haurà de signar-lo amb aquest procediment. Un cop signat per la UAB, document ja estarà formalitzat.

A continuació, rebreu un altre correu amb el document signat per totes les parts. Conserveu-lo, ja que és l’original: conté les coordenades GPS de la signatura, a més de la data, l’hora i les traces biomètriques. També el podreu recuperar a NEXUS en qualsevol moment.

Com veieu, amb una bona coordinació de les parts és possible completar aquest procés de signatura digital en només uns minuts.

Com a molt tard, el document haurà d’estar firmat per l’empresa/institució, l’estudiant i la Universitat el dia abans de la data d’inici de l’estada de pràctiques. En cas de superar aquest termini, caldrà que ens contacteu per tal d’establir una nova data d’inici de l’estada i reiniciar el procés de signatura. Sota cap concepte es podran formalitzar convenis de forma retroactiva, és a dir, amb una data d’inici de l’estada de pràctiques anterior a la firma del conveni.

Informació  Si us trobeu amb incidències tècniques a l’hora de signar el conveni, si us plau, consulteu aquest enllaç.

NEXUS

Les estades de pràctiques a la UAB ja formalitzades poden requerir addendes. Aquestes es tramiten de forma similar al conveni inicial i poden ser de tres tipus:

 • Modificacions: per fer canvis en les condicions establertes al conveni inicial. Cal sol·licitar-les a NEXUS, clicant sobre l’opció Modificació que hi ha a la dreta de la línia del conveni ja formalitzat, i poden generar accions diferents, segons les dades a canviar: 
 1. Per a les que els canvis fan referència a l’ajut a l’estudi i/o a la data de finalització de l’estada, cal sol·licitar l’addenda amb una antelació mínima d’un mes; un cop gestionada, se us facilitaran instruccions perquè feu altres tràmits amb la Unitat de Personal Acadèmic i aquesta apliqui els canvis.
 2. Per a les que no afecten al pagament de l’ajut a l’estudi ni a l’alta o la baixa a la Seguretat Social (per exemple, un canvi d'horari que manté el nombre d'hores totals o un canvi de la persona tutora), cal sol·licitar l’addenda amb una antelació mínima de 10 dies.
 • Pròrrogues: per a ampliar el període de l’estada de pràctiques. Cal sol·licitar-les a NEXUS, clicant sobre l’opció Pròrroga que hi ha a la dreta de la línia del conveni ja formalitzat, amb una antelació mínima d’un mes a causa de la implicació en el tràmit de la Unitat de Personal Acadèmic. Aquesta ha de mantenir les altes de les persones en el període ampliat; per tant, cal que l'àmbit faci una nova reserva de recursos o una ampliació de l'anterior.
 • Rescissions: per a finalitzar anticipadament l’estada de pràctiques. Cal sol·licitar-les a NEXUS, clicant sobre l’opció Rescissió que hi ha a la dreta de la línia del conveni ja formalitzat amb la màxima antelació possible, però amb un mínim de 7 dies laborables abans de la nova data de finalització, per tal de tramitar la baixa a la Seguretat Social i aplicar els canvis en els pagaments.

Cal que les persones tutores emplenin:

 • L'informe intermedi, que s’habilita a NEXUS automàticament quan l’estada de pràctiques arriba a la meitat de la seva durada.
 • L'informe final, que s’habilita a NEXUS automàticament 15 dies abans de la data de finalització de l’estada.

Cal que les persones estudiants emplenin:

 • La memòria intermèdia, que s’habilita a NEXUS automàticament quan l’estada de pràctiques arriba a la meitat de la seva durada.
 • La memòria final, que s’habilita a NEXUS automàticament 15 dies abans de la data de finalització de l’estada.

En tots els casos es tracta de qüestionaris senzills, 100% confidencials (l’altra part implicada no hi tindrà mai accés), que cal respondre a la mateixa aplicació.

Informació  Tots els qüestionaris es revisen i es validen des de la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat. Si es detecta alguna incidència, el cas es trasllada a la propera Comissió de persones tutores de pràctiques (tenen periodicitat semestral).

Un cop validades les memòries i els informes, haurà finalitzat la gestió del conveni.