Prevenció de riscos laborals

IntroduccióDel conjunt d’activitats o tasques que tenen per objectiu controlar els riscos inherents al treball o als espais de treball, se’n diu Prevenció.

Cal tenir en compte que allò que les persones aporten a les empreses i institucions és el seu coneixement i treball, no la seva seguretat i salut.

Una eina bàsica per planificar les activitats sense generar danys a la salut és la formació i la informació preventiva. En aquest sentit, la UAB disposa d’una Guia (Guia preventiva per a activitats que es desenvolupin fora del Campus) que té per objectiu facilitar informació i eines per tal que els estudiants i el personal laboral de la UAB que es desplacen a empreses i/o institucions per a desenvolupar-hi activitats, ho puguin fer sense que això els suposi cap perjudici de salut ni de seguretat.

Aquesta guia també és vàlida per als estudiants perquè, tal com s’estableix al Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, aquests estan assimilats als treballadors per compte aliè en tot allò referent a temes de Seguretat Social.

A més, les empreses i institucions que acullin estudiants en pràctiques estan obligades (segons l’article 11.2 del Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, per la qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris) a informar sobre la seva normativa de seguretat i riscos laborals.