Preguntes freqüents sobre pràctiques i feina

Preguntes més freqüents

Pràctiques acadèmiques externes

Tot i que la legislació de pràctiques acadèmiques externes no contempla cap incompatibilitat amb altres convenis, contractes i/o beques, cal revisar la legislació/normativa específica que reguli aquells altres convenis, contractes i/o beques per veure si en ella s’estableix alguna incompatibilitat.

Pel que fa referència a les incompatibilitats de caire econòmic (ajut a l’estudi), caldrà fer la consulta a l’organisme pertinent. En concret, sobre les prestacions socials.

La legislació que regula les pràctiques acadèmiques externes i la normativa de pràctiques de la UAB no estableixen cap límit.

Com que no hi ha una relació laboral contractual, l’estudiant no genera el dret a gaudir de dies de vacances. Tot i així, l’empresa/institució pot acordar amb l’estudiant alguns dies de descans, que l’empresa/institució haurà de deixar reflectits a la sol·licitud de conveni inicial.

Pel que fa als dies festius, podrà realitzar els mateixos que tingui establerts l’empresa/institució al seu calendari laboral, sempre i quan l’empresa/institució ho hagi deixat reflectit a la sol·licitud de conveni inicial.

Aquesta informació es podrà consultar clicant sobre la referència corresponent (exemple: 00XXXX-01/16).

Els estudiants tenen dret a gaudir de permisos relacionats amb exàmens, tutories i altres aspectes relacionats amb activitats acadèmiques, però això pot comportar que s’hagi de prorrogar el conveni per completar les hores no realitzades, si és possible.

A part de l’ajut a l’estudi, les empreses i institucions poden fer altres aportacions econòmiques a l’estudiant com targetes de transport o vals de menjador. Aquestes compten com a ingressos en espècie i computen com a tal.

El mateix conveni signat per les tres parts ja és vàlid com a justificant del compromís del pagament de les quantitats que ha de percebre l’estudiant per la seva estada a l’empresa o institució. De tota manera, l’empresa/institució pot lliurar a l’estudiant un document acreditatiu com a justificant del pagament de l’ajut a l’estudi, fent sempre referència al conveni signat.

Els convenis es poden finalitzar abans de la data indicada inicialment, sempre i quan estiguin formalitzats (signats per l’estudiant, l’empresa/institució i la UAB).

En el cas que sigui l’estudiant qui el vol rescindir per a gestionar-ne un de nou, cal que s’hagi formalitzat la rescissió del primer conveni. Les hores realitzades en el primer conveni es descomptaran del total d’hores disponibles per curs acadèmic.

Tot i que la iniciativa de rescindir el conveni pot venir de qualsevol de les parts (estudiant, empresa/institució o UAB), l’empresa o institució és qui haurà d’introduir la sol·licitud de rescissió a NEXUS. En cas que sigui la UAB qui decideixi rescindir el conveni de forma unilateral, serà el Servei d’Ocupabilitat de la UAB qui entrarà la sol·licitud i informarà les altres dues parts.

A la sol·licitud caldrà especificar la data en què es fa efectiva la rescissió, les hores totals de pràctiques realitzades fins a aquella data i el motiu.

Igual que en el cas de les empreses/institucions externes, però la sol·licitud de rescissió del conveni l’ha d’introduir a NEXUS el departament, servei o àrea de la UAB amb una antelació mínima de 15 dies respecte la nova data pactada per a la finalització de les pràctiques.

Les pràctiques remunerades solen ser compatibles amb el cobrament d'una prestació per desocupació sempre que aquestes no siguin de jornada completa. A més, la quantitat de l'ajuda a l'estudi ha de ser proporcional a les hores de dedicació a les pràctiques.

D'aquesta manera, mentre que la jornada parcial permet una major disponibilitat horària a la persona estudiant, la jornada completa és incompatible amb el cobrament de la prestació perquè impediria la cerca activa d'ocupació.

Si faràs pràctiques remunerades i estàs cobrant una prestació per desocupació, posa't en contacte amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) abans d'iniciar l'estada: has de regularitzar la teva situació ja que, quan la Tresoreria dóna d'alta d'ofici a la persona estudiant a la Seguretat Social, es produeix automàticament la seva baixa en la prestació per desocupació.