Pràctiques i feina per a persones amb diversitat funcional

Diversitat funcional

Diversitat funcional

Les empreses públiques i privades que ocupin 50 o més treballadors estan obligades, segons la Ley General de Discapacidad (LGD) 1/2013, coneguda com a LISMI, a que almenys el 2% dels seus treballadors disposin d’un certificat de discapacitat amb un percentatge igual o superior al 33%. Aquesta llei ha incentivat l'augment de les oportunitats laborals per a les persones amb diversitat funcional i també representa una opció de millora de la responsabilitat social de l'empresa/institució (informació de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri de Treball i Immigració).

Tanmateix, l’empresa o institució que contracta una persona amb diversitat funcional pot beneficiar-se d’una sèrie d'avantatges fiscals que es poden consultar a les guies de diferents organismes i a l'apartat sobre fiscalitat del web del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Diversitat funcional (CERMI).

Dins d’aquest marc legal, la UAB facilita la incorporació al món laboral dels seus estudiants i titulats amb diversitat funcional mitjançant el programa UABImpuls que, amb l’estreta col·laboració del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, els assessora i acompanya en el seu procés d’inserció. Aquest programa s’engloba dins els projectes de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) que, a més, permet la possibilitat de complir la LGD a través de les mesures alternatives.

Podeu trobar més informació al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El Servei d’Ocupabilitat de la UAB disposa de dades de persones estudiants i titulades amb diversitat funcional dins la seva base de dades, NEXUS (registrada amb el nivell màxim de seguretat), per tal que les empreses i institucions que hagin de complir amb la legislació i tinguin interès en incorporar-les puguin publicar les seves ofertes de pràctiques i/o laborals.