Per a estudiants: Preguntes freqüents sobre les pràctiques a la mateixa UAB

Preguntes més freqüents

Estudiants UAB

D'entrada, cal tenir en compte que l'import establert per la UAB com a ajut a l’estudi en una estada de pràctiques sempre és una quantitat bruta. A aquest import cal descomptar-li la part corresponent a l’IRPF i a la Seguretat Social de la persona estudiant. 

Per altra banda, l’import net de tot el període, referent al nombre total d’hores a realitzar a l’estada de pràctiques, sempre es prorrateja en la totalitat de mesos del període, tenint en compte la data d’inici i la data de finalització del conveni. Aquest prorrateig vol dir que l'import serà el mateix cada mes, independent el nombre de dies laborables i d’hores que es facin durant aquell mes. No obstant això, hi ha una excepció: si la data d’inici del conveni o la data de finalització no contempla un mes sencer, aquell mes només es percebrà la part proporcional.

Exemple: estada de pràctiques amb data d’inici 08/02/2021 i data de finalització 15/07/2021. Durant aquest període, tots els mesos sencers es percebrà sempre la mateixa quantitat, amb excepció dels mesos de febrer i juliol, que es percebrà només la part proporcional dels dies que s'ha fet pràctiques.

Exemple de càlcul de l'ajut a l'estudi

Per a més informació adreceu-vos a: upac.intec@uab.cat

No, no es poden fer dos convenis de pràctiques amb ajut a l'estudi que coincideixin en el temps, sigui quina sigui la modalitat de les pràctiques (curricular/extracurricular o extracurricular/extracurricular). Primer caldrà fer una de les estades i, en acabar, enllaçar-la amb l'altra, en cas que la resta de requisits ho permeti.

No. El TFG/ TFM és una assignatura obligatòria que comporta la realització d'un projecte sota la supervisió d'una persona directora de projecte, i s'hi desenvolupen els continguts curriculars i les competències adquirides durant el grau/màster. Més informació a: Com fer el TFG o TFM?

Les estades de pràctiques extracurriculars no són incompatibles amb la prestació per desocupació perquè no suposen un vincle laboral, sinó formatiu. No obstant això, es recomana aturar la prestació d'atur mentre duri l'estada de pràctiques i es rebi l'ajut a l'estudi per tal d'evitar possibles requeriments del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En tot cas, recomanem que t’adrecis a l'administració competent per tal d'informar-te al respecte.

Totes les persones que cursen estudis universitaris poden fer pràctiques extracurriculars si compleixen els requisits corresponents. El NIE és imprescindible per obtenir el Número d'Afiliació a la Seguretat Social (NASS) i, alhora, aquest número és imprescindible perquè l'empresa/institució que t’acollirà en pràctiques compleixi amb les seves obligacions legals (donar-te d'alta a la Seguretat Social i abonar-te l'ajut a l’estudi).

Trobaràs tota la informació necessària per gestionar el NIE en aquest web i, si et cal assessorament al respecte, pots adreçar-te a l'International Support Service de la UAB.