Alta a la Seguretat Social i retenció d'IRPF

Informació

Els ajuts a l’estudi que les empreses/institucions satisfan a l’alumnat universitari en estada de pràctiques extracurriculars –que és d'un mínim de 5 euros l’hora, en el cas de la UAB– estan sotmesos a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i, per tant, se’ls aplica una retenció mínima de l’IRPF del 2%.

En compliment del Reial Decret 1493/2011 de 24 d'octubre, l’empresa/institució té el deure de donar d’alta les persones estudiants a la Seguretat Social en la categoria de Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge.

En l’exercici 2022, la cotització a la Seguretat Social per als contractes de formació consisteix en una quota única mensual; en podeu consultar la distribució i els imports en aquest enllaç (fer clic a la pestanya "Règim General de la Seguretat Social" i veure la taula “COTIZACIÓN POR CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE”):

Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge (2022)
Concepte Empresa Treballador Total
Per contingències comunes 47,28 € 9,43 € 56,71 €
Per contingències professionals 6,51 € - 6,51 €
Totals 53,79 € 9,43 € 63,22 €