LegislacióLes estades de pràctiques acadèmiques externes estan regulades per:


- Estatut de l’estudiant universitari, aprovat per Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre.

- Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

- Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

- Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB, de 10 de desembre de 2014.