Informació sobre voluntariat
Entenem per voluntariat el conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que acompleixen persones físiques, denominades voluntaris, que actuen d’una manera lliure i sense contraprestació econòmica.
 
A Catalunya, el voluntariat està regulat per la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.
 


La UAB impulsa programes de voluntariat a través de la Fundació Autònoma Solidària (FAS). Així doncs, la FAS contribueix a la construcció d'una Universitat més solidària i compromesa amb la realitat social, mitjançant la promoció de la participació voluntària de la comunitat universitària i el treball per garantir la igualtat d'oportunitats.