Informació laboral

Informació laboral

Dret laboral i legislació social. Administració de Justícia de Catalunya - Generalitat de Catalunya.

Convenis col·lectius. Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) - Diputació de Barcelona.

Seguretat Social. Ministeri de Treball i Seguretat Social.

- Alta i baixa a la Seguretat Social.
- Règim Especial de Treballadors Autònoms.
- Imports de les cotitzacions a aplicar en matèria de Seguretat Social.
- Beneficis en la cotització a la Seguretat Social per als empresaris.


Ajuts i Bonificacions en els contractes. Servei d'Ocupació Públic Estatal (SEPE).

Seguretat i Salut a la feina. Institut Nacional de Seguretat i Salut a la Feina.

Informació laboral per a persones, empreses, emprenedors i autònoms. Servei d'Ocupació Públic Estatal (SEPE).

Informació laboral. Direcció General de Governança Pública - Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Col·legis Professionals. Administració de Justícia de Catalunya - Generalitat de Catalunya.

Informació dels Contractes de Treball. Servei d'Ocupació Públic Estatal (SEPE).

Models de Contractes de Treball al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i al Servei d'Ocupació Públic Estatal (SEPE).