Condicions

Condicions- La durada d'aquestes pràctiques és d'entre 3 i 9 mesos.

- La UAB assegurarà que les empreses i institucions proporcionen a les persones joves titulades una beca de suport que estigui significativament per sobre del mínim exigit pel Reial Decret 1543/2011. El preu per hora de la pràctica s’establirà en un mínim de 6 €, fet que suposarà que, en el cas que les pràctiques siguin a temps complet (8 hores diàries), l’ajut no serà inferior a 960 € mensuals bruts. Igualment, per a les pràctiques a temps parcial, l’empresa està obligada a pagar un mínim del 80% del IPREM en concepte de beca de suport (per a l'any 2017, aquest 80% equival a 426,01 euros mensuals).

- A les persones participants en les pràctiques els seran d’aplicació els mecanismes d’inclusió en Seguretat Social previstos en el RD 1493/2011, de 24 d’octubre.

- Les pràctiques no laborals en empreses no suposaran, en cap cas, l’existència de relació laboral entre l’empresa i la persona que realitza aquestes pràctiques.

- L'empresa ha de designar un tutor o tutora de les pràctiques.

- En finalitzar les pràctiques, l'empresa o institució, amb el vistiplau de la UAB i del SOC, emetrà un certificat per a la persona jove participant a les pràctiques no laborals on constaran totes les dades i accions relatives a aquestes.