Alta a la Seguretat Social i retenció d'IRPF

Alta a la Seguretat Social i retenció d'IRPF

Els ajuts a l’estudi que les empreses/institucions satisfan a l’alumnat universitari en estada de pràctiques extracurriculars –a partir dels 5 euros l’hora, en el cas de la UAB– estan plenament sotmesos a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i, per tant, se’ls aplica una retenció mínima de l’IRPF del 2%.

D’aquesta manera, l’alumnat queda assimilat a les persones treballadores per compte aliè a efectes de la seva inclusió en el Règim General de la Seguretat Social, tal com estableix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre. L’empresa/institució té el deure de donar d’alta les persones estudiants a la Seguretat Social en la categoria de Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge.

En l’exercici 2021, la cotització a la Seguretat Social per als contractes de formació consisteix en una quota única mensual; en podeu consultar la distribució i els imports en aquest enllaç (veure taula “COTIZACIÓN POR CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE”):

Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge
Concepte Empresa Treballador Total
Per contingències comunes 42,56 € 8,49 € 51,05 €
Per contingències professionals 5,85 € - 5,85 €
Totals 48,41 € 8,49 € 56,90 €
Són compatibles les pràctiques remunerades amb el cobrament d'una prestació per desocupació?

Les pràctiques remunerades solen ser compatibles amb el cobrament d'una prestació per desocupació sempre que aquestes no siguin de jornada completa. A més, la quantitat de l'ajuda a l'estudi ha de ser proporcional a les hores de dedicació a les pràctiques.

D'aquesta manera, mentre que la jornada parcial permet una major disponibilitat horària a la persona estudiant, la jornada completa és incompatible amb el cobrament de la prestació perquè impediria la cerca activa d'ocupació.

Si faràs pràctiques remunerades i estàs cobrant una prestació per desocupació, posa't en contacte amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) abans d'iniciar l'estada: has de regularitzar la teva situació ja que, quan la Tresoreria dóna d'alta d'ofici a la persona estudiant a la Seguretat Social, es produeix automàticament la seva baixa en la prestació per desocupació.