Alta a la Seguretat Social i retenció d'IRPF

Alta a la Seguretat Social i retenció d'IRPF

Els ajuts a l’estudi que les empreses/institucions satisfan a l’alumnat universitari en estada de pràctiques extracurriculars –que és d'un mínim de 5 euros l’hora, en el cas de la UAB– estan sotmesos a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i, per tant, se’ls aplica una retenció mínima de l’IRPF del 2%.

En compliment del Reial Decret 1493/2011 de 24 d'octubre, l’empresa/institució té el deure de donar d’alta les persones estudiants a la Seguretat Social en la categoria de Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge.

En l’exercici 2021, la cotització a la Seguretat Social per als contractes de formació consisteix en una quota única mensual; en podeu consultar la distribució i els imports en aquest enllaç (veure taula “COTIZACIÓN POR CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE”):

Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge
Concepte Empresa Treballador Total
Per contingències comunes 42,56 € 8,49 € 51,05 €
Per contingències professionals 5,85 € - 5,85 €
Totals 48,41 € 8,49 € 56,90 €