Guia per a la coordinació i tutories de pràctiques

Per a cada curs acadèmic s'haurà de nomenar un responsable del vostre centre, entitat o empresa encarregat de la coordinació de les pràctiques que s'encarregarà:

1. de rebre als estudiants a l'inici de les pràctiques,

2. de signar els convenis específics que s'hauran de signar a l'inici del termini de pràctiques, per a cada estudiant assignat al centre i per a cada curs acadèmic, i

3. d'assignar una persona tutora a cada estudiant que s'encarregarà:

a. de vetllar per la formació de l'estudiant
b. de fixar el pla de treball segons el  Projecte formatiu a acordar entre el tutor del centre/entitat/empresa i el professor tutor de la universitat.
c. d'emetre informe final per valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant, un cop finalitzada l'estada de l'estudiant al centre de pràctiques.
 
4.  de facilitar les seves dades i les dels tutors del centre un cop finalitzada l'estada de l'estudiant al centre, perquè des de la universitat se'ls pugui facilitar un certificat de reconeixement de la tasca realitzada, a través de l'aplicatiu de Petició de certificats de tutoria de pràctiques . 

5. trametre a la universitat les seves demandes d'estudiants de pràctiques per a cada curs acadèmic, d'acord amb els terminis recollits al cronograma establert per la universitat.
 
6. rebre les comunicacions de la universitat amb les dades dels estudiants que realitzaran l'estada de pràctiques, els certificats de la coordinació i de la tutoria de pràctiques per a la seva distribució entre els interessats.
 
7. Informar a la universitat de les anomalies o incidències que es puguin produir en l'inici o durant l'estada de les pràctiques: estudiants que no es presenten, incompliment amb el calendari i horari de pràctiques per part dels estudiants. Des de la Facultat es prendran les mesures necessàries per resoldre les incidències.
 
________________________
Les comunicacions del responsable de pràctiques del centre amb la universitat es podran fer bé via correu electrònic a l'adreça: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat, bé via telefònica al número: 93 581 15 35.
 
Les comunicacions dels tutors de pràctiques del centre normalment seran amb el tutor de pràctiques de la universitat que té assignat l'estudiant a través dels mitjans que el tutor de la universitat haurà informat a través de la carta de presentació que l'estudiant entregarà en el centre a l'inici de les pràctiques. Aquesta carta contindrà les dades del tutor, el seu correu electrònic i telèfon de contacte. 
 

La Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB emetrà un certificat acreditatiu personalitzat de la tasca desenvolupada durant el curs, en el que també constaran les hores de dedicació.
 
Aquest certificat acredita la relació amb la UAB com a coordinador, coordinadora, tutor o tutora de pràctiques dels estudis corresponents.
 
El fet de ser coordinador, coordinadora, tutor o tutora de pràctiques permet gaudir dels següents drets a la UAB:
 
 

  1. Ser usuari de les biblioteques de tots els campus de la UAB, en la forma que es determini.
  2. Ser usuari del SAF (Servei d'Activitat Física de la UAB) en les mateixes condicions que el professorat de la UAB.
  3. Descomptes que en cada cas determini l'Escola de Postgrau en els cursos de formació continuada.
  4. Cursos organitzats pel Servei de Llengua de la UAB, segons tarifes universitàries.
  5. Avantatges culturals en les activitats ofertes per la UAB al seu professorat a través de Cultura-en-viu.