Màster Universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

1.DESCRIPCIÓ

1. El pla d’estudis dels Màster Universitari de Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat de la Facultat inclou el mòdul de “Pràctiques externes”:

Codi

Pla  Credits ECTS
44691 Practiques externes   9

2. Les Pràctiques externes tenen un paper molt important perquè representa el Mòdul on es sintetitzen els aprenentatges teòrics i pràctics de tot el pla d’estudis. Les hores d’estada als centres de pràctiques seran de 150 hores. La resta d’hores del mòdul es completaran amb tutories, treball autònom i elaboració de la memòria.

3. El/la coordinador-a de les pràctiques serà el professor-a responsable del mòdul.

4. El/la coordinador-a assignarà a l’alumne-a un/a tutor/a acadèmic de la Facultat, que serà el professor-a de contacte a la UAB durant el temps de realització de la pràctica i signarà també l’imprès de formalització de les pràctiques, si es cau.

5. El/la tutor-a acadèmic de la Facultat serà la persona responsable acadèmica.

6. El/la tutor-a nomenat pel Centre/Organisme/Institució, supervisarà i emetrà un informe d’avaluació.

7. Com en qualsevol altre mòdul del màster els estudiants disposen d’una convocatòria que podrà ser avaluada fins al setembre, tal com quedi establert al calendari acadèmic administratiu aprovat cada curs acadèmic per la nostra universitat.

2.ON ES PODEN FER LES PRÀCTIQUES?

Les pràctiques es podran dur a terme en centres, serveis, associacions, espais de mediació de caràcter tant públic, com privat.

Per escollir el lloc on fer el període de pràctiques externes hi ha dos opcions:

1. El/la Coordinador/a proporciona a l’alumnat un llistat de centres amb els que s’ha arribar a un acord d’estada possible a partir del qual aquest escullen.

2. L’alumnat que manifesti el seu interès en realitzar el pràcticum a un centre, servei, associació, espai de mediació que no consti a la llista, i que pugui tenir un interès o utilitat formativa, hauran de facilitar el contacte al/la Coordinador-a per tal que, aquest-a, un cop estudiada i validada la proposta doni el seu vist-i plau a la seva incorporació a la llista de centres o institucions col·laboradores.

En tots els casos serà el/la coordinador-a qui validi i assigni el centre de pràctiques. D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

3. ESTRUCTURA I TEMPORALITZACIÓ

Les pràctiques externes s'estructuren en dues parts o blocs, que es realitzen en un mateix centre o institució col·laboradora, amb caràcter obligatori per a tot l’alumnat:

BLOC 1. Pràctiques d’observació en un centre de mediació.

Aquest primer bloc permet conèixer el centre i el seu entorn, l’organització general, el funcionament, el treball dels professionals de la mediació i les diferents intervencions que es realitzen.

BLOC 2. Pràctiques d’intervenció en un centre de mediació.

Aquest segon bloc ha de servir per completar les pràctiques d’observació i analitzar les característiques del professional de la mediació a la institució. Així mateix, durant aquest període, l'estudiant farà accions d'intervenció mediadora acompanyat pel professional del centre, que també pot incloure la participació en projectes educatius/formatius. Aquesta intervenció l'ha de dissenyar, implementar i avaluar l'estudiant sota la supervisió del tutor de centre i del màster.

L’estada al centre serà d’un total de 150h distribuïdes de la següent manera:

  • Període intensiu* del 20 al 24 de febrer de 2023.
  • Període extensiu** del 03 de març al 16 de juny de 2023.
  • Període intensiu del 19 al 30 de juny de 2023.

*Les pràctiques en període intensiu es portarien a terme de dilluns a divendres, 5 hores al dia.

**El dia reservat per a les pràctiques en període extensiu és el divendres, 5 hores al dia. No obstant, el període extensiu es pot redistribuir en la resta de setmana en horari de matins.

 

El llistat de centres està pendent de concretar