Informació general

Pràcticum del Màster de Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

1. El pla d’estudis dels Màster Universitari de Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat de la Facultat inclou una assignatura de pràctiques externes:

Codi Nom Període Crèdits
44691 Pràctiques Externes 2n quadrimestre 9

2. Les Pràctiques externes tenen un paper molt important perquè representa el Mòdul on es sintetitzen els aprenentatges teòrics i pràctics de tot el pla d’estudis. Les hores d’estada als centres de pràctiques seran de 150 hores. La resta d’hores del mòdul es completaran amb tutories, treball autònom i elaboració de la memòria.

3. El/la coordinador-a de les pràctiques serà el professor-a responsable del mòdul.

4. El/la coordinador-a assignarà a l’alumne-a un/a tutor/a acadèmic de la Facultat, que serà el professor-a de contacte a la UAB durant el temps de realització de la pràctica i signarà també l’imprès de formalització de les pràctiques, si es cau.

5. El/la tutor-a acadèmic de la Facultat serà la persona responsable acadèmica.

6. El/la tutor-a nomenat pel Centre/Organisme/Institució, supervisarà i emetrà un informe d’avaluació.

7. Com en qualsevol altre mòdul del màster els estudiants disposen d’una convocatòria que podrà ser avaluada fins al setembre, tal com quedi establert al calendari acadèmic administratiu aprovat cada curs acadèmic per la nostra universitat.

Les pràctiques es podran dur a terme en centres, serveis, associacions, espais de mediació de caràcter tant públic, com privat. Per escollir el lloc on fer el període de pràctiques externes hi ha dos opcions:

1. El/la Coordinador/a proporciona a l’alumnat un llistat de centres amb els que s’ha arribar a un acord d’estada possible a partir del qual aquest escullen.

2. L’alumnat que manifesti el seu interès en realitzar el pràcticum a un centre, servei, associació, espai de mediació que no consti a la llista, i que pugui tenir un interès o utilitat formativa, hauran de facilitar el contacte al/la Coordinador-a per tal que, aquest-a, un cop estudiada i validada la proposta doni el seu vist-i plau a la seva incorporació a la llista de centres o institucions col·laboradores.

En tots els casos serà el/la coordinador-a qui validi i assigni el centre de pràctiques. D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

Les pràctiques externes s'estructuren en dues parts o blocs, que es realitzen en un mateix centre o institució col·laboradora, amb caràcter obligatori per a tot l’alumnat:

BLOC 1. Pràctiques d’observació en un centre de mediació.

Aquest primer bloc permet conèixer el centre i el seu entorn, l’organització general, el funcionament, el treball dels professionals de la mediació i les diferents intervencions que es realitzen.

BLOC 2. Pràctiques d’intervenció en un centre de mediació.

Aquest segon bloc ha de servir per completar les pràctiques d’observació i analitzar les característiques del professional de la mediació a la institució. Així mateix, durant aquest període, l'estudiant farà accions d'intervenció mediadora acompanyat pel professional del centre, que també pot incloure la participació en projectes educatius/formatius. Aquesta intervenció l'ha de dissenyar, implementar i avaluar l'estudiant sota la supervisió del tutor de centre i del màster.

Temporalització

L’estada al centre serà d’un total de 150h distribuïdes de la següent manera:

  • Període intensiu* del 20 al 24 de febrer de 2023.
  • Període extensiu** del 03 de març al 16 de juny de 2023.
  • Període intensiu del 19 al 30 de juny de 2023.

*Les pràctiques en període intensiu es portarien a terme de dilluns a divendres, 5 hores al dia.

**El dia reservat per a les pràctiques en període extensiu és el divendres, 5 hores al dia. No obstant, el període extensiu es pot redistribuir en la resta de setmana en horari de matins.

1. Assetjament

Protocol d'actuació en cas d'assetjament en el centre de pràctiques

 

2. Enregistrament

Sol.licitud de permís per a l'enregistrament d'imatges i la captació de fotografies al centre de pràctiques

 

3. Treball amb menors

Protocol sobre el bon tracte i prevenció de la violència sexual a menors d’edat

Procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Informació sobre el Certificat per al treball amb menors: informació sobre el requeriment de la certificació del Registre de delinqüents sexuals per la realització del Pràcticum:

Com a Universitat Autònoma de Barcelona, hem de complir i fer complir aquesta Llei per la qual cosa us informem del següent:

  • La Constitució espanyola estableix a l’article 39 l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, i en especial dels menors d’edat, de conformitat amb els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

  • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, té per objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola de protecció a la infància i a l’adolescència que permetin continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l’Estat i que constitueixi una referència per a les comunitats autònomes en el desplegament de la seva legislació respectiva en la matèria. A més, i de manera recíproca, aquesta Llei incorpora algunes novetats que ja han estat introduïdes per algunes normes autonòmiques aquests darrers anys.

  • Així en el seu Article primer. Modifica la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

  • En el seu punt Vuit. Modifica l’apartat 1 i s’afegeixen els apartats 4 i 5 a l’article 13, l’apartat 5 queda redactat de la següent manera:

  • Apartat 5. Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

D’acord amb aquesta mateixa Llei serà el centre o institució de pràctiques qui haurà de requerir aquest document a l’alumnat de pràctiques que des de la Universitat els sigui assignats.

El Ministerio de Justicia informa sobre el nou procediment singular per a l'expedició del certificat d'antecedents penals per a persones que treballen en contacte habitual amb menors: procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Normativa relacionada: Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.