Continguts

El màster en Tècniques quirúrgiques endoscòpiques, d'orientació investigadora i professionalitzadora, consta de 60 ECTS, de caràcter obligatori, distribuïts de la següent manera:
- 30 ECTS corresponents a dos mòduls de formació acadèmica: classes magistrals, seminaris, pràctica clínica i de laboratori i sessions audiovisuals.
- 15 ECTS corresponents a un mòdul de formació pràctica.
- 15 ECTS corresponents al Treball de fi de màster. És voluntat de màster que aquest treball d'investigació tingui les característiques suficients per a la seva publicació en un revista internacional indexada amb factor d'impacte.
- ECTS específics per a l'orientació professionalitzadora: la coordinació general serà duta a terme per la figura del coordinador/a del Màster i els/les coordinadors/es de cada mòdul.

Assignatura Crèdits Caràcter

Bases fisiopatològiques i tecnològiques

15 ECTS

Obligatòria

Investigació, medicina basada en l'evidència i economia

15 ECTS

Obligatòria

Aplicabilitat clínica

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Demostrar que coneix els àmbits que abasta la cirurgia endoscòpica en el context actual de la cirurgia i de les ciències de la salut.
- Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació cost benefici de les intervencions terapèutiques en l'evidència científica disponible.
- Oferir un tractament mèdic quirúrgic actualitzat als pacients amb malalties quirúrgiques que puguin ser tractades mitjançant cirurgia endoscòpica.
- Demostrar que coneix les implicacions clíniques dels conceptes bàsics de Cirurgia Endoscòpica: Aplicabilitat clínica i complicacions
- Identificar les fases del desenvolupament pre-clínic i clínic de les tècniques quirúrgiques endoscòpiques i del material endoscòpic i descriure les seves característiques.
- Descriure la metodologia emprada per avaluar de forma crítica els estudis d'eficàcia i seguretat de la Cirurgia Endoscòpica.
- Identificar com s'aplica la cirurgia endoscòpica a la nostra societat i els aspectes econòmics i científico- mèdics que determinen la selecció de les esmentades tècniques.
- Planificar, dissenyar i interpretar un projecte de recerca coherent en Cirurgia Endoscòpica
- Reconèixer i aplicar els conceptes bàsics de l'estadística i les principals proves emprades per interpretar els resultats dels estudis preclínics i clínics en Cirurgia Endoscòpica.
- Traslladar els resultats obtinguts en la investigació clínica a la presa de decisions en Cirurgia Endoscòpica.
- Aplicar i interpretar les tècniques estadístiques multivariants, els diferents models de regressió i l'anàlisi de dissenys amb mesures repetides.
- Reconèixer i aplicar els requisits ètics i de qualitat necessaris per dur a terme investigacions no clíniques i clíniques en cirurgia endoscòpica.
- Comunicar i defensar oralment i per escrit, un projecte en cirurgia endoscòpica utilitzant correctament la terminologia específica.

Competències transversals

- Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge
- Desenvolupar un pensament crític i autocrític
- Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i investigadora.
- Adaptar-se a noves situacions
- Treballar en equips interdisciplinaris demostrant habilitats de participació, comprensió i col.laboració.
- Innovar i estar al dia en les noves tècniques en l'àmbit de la comunitat científica internacional

Títol que s'obté

Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques

Vols rebre més informació?