Continguts

Aquest màster té l'objectiu de formar els participants en el desenvolupament de les competències professionals relacionades directament amb l'ensenyament de les llengües estrangers i de l'ensenyament de continguts curriculars en llengües estrangeres.

Mòdul 1. Postgraduate Certificate in Content and Language Intergrated Learning(CLIL)

Assignatura Crèdits Caràcter

An introduction to multilingual education and integrated learning of content and language

6 ECTS

Obligatòria

Talking, reading, and writing to learn through a foreign language

6 ECTS

Obligatòria

Planning and assessing learning in multilingual contexts

6 ECTS

Obligatòria

Innovative approaches to foreign language education

6 ECTS

Obligatòria

Practical placement (internship)

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Second Part of the Master's

Assignatura Crèdits Caràcter

Focus on language and discourse in content-rich contexts

6 ECTS

Obligatòria

Empowering approaches to teacher education in L2-medium instruction

6 ECTS

Obligatòria

Special issues in foreign language pedagogy

9 ECTS

Optativa

Special issues in CLIL pedagogy

9 ECTS

Optativa

Master’s dissertation

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest estudi es pot cursar mitjançant les següents opcions:
- Matricular el programa sencer.
- Matricular al diploma de postgrau Content and Language Integrated Learning (CLIL), i un cop superada matricular la resta d'assignatures.

Aquest màster té dos itineraris i els estudiants han de triar obligatòriament un, entre:
- Itinerari Teacher Development for Foreign Language Education, ha de matricular l'assignatura Special issues in foreign language pedagogy.
- Itinerari Teacher Development for Content And Language Integrated Learning (CLIL) Special issues in CLIL pedagogy .

Programes relacionats

Postgrau en Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Itinerari Teacher Development for Foreign Language Education:

- Planificar els continguts curriculars corresponents a les àrees curriculars de LLEE amb enfocaments innovadors, i familiaritzar-se amb els principis pedagògics dels enfocaments AICLE.
- Elaborar i adaptar material didàctic per a aules de LLEE adequat al nivell de desenvolupament cognitiu i lingüístic dels aprenents incorporant els principis pedagògics dels enfocaments rics en continguts.
- Cercar, seleccionar i, si escau, adaptar recursos multimodals, multimèdia i tecnològics com a font d'informació acadèmica i com a eines de comunicació (CMO).
- Gestionar en LE tota la varietat d'activitats d'aula (rutines, ordre, explicacions, gestió de la conversa, etc.), tot actuant com a bons models de llengua i d'estratègies d'interacció dins del context de l'aula de LE.
- Avaluar el progrés de l'alumnat i l'assoliment d'objectius d'aprenentatge de manera integrada.
- Contribuir i/o acceptar la contribució del treball desenvolupat a l'aula AICLE del centre en la capacitació lingüística i discursiva dels aprenents, per tal d'afrontar de forma col·laborativa la formació lingüística dels aprenents.
- Col·laborar amb el professorat de perfils complementaris ( docents AICLE, docents d'altres llengües primeres o estrangeres, docents de matèries en L1) en el desenvolupament d'activitats d'ús i desenvolupament de la LE.
- Actuar de manera coordinada amb la resta del claustre en el desplegament d'un projecte lingüístic per al plurilingüisme que garanteixi l'aprenentatge de la llengua pròpia (el català), el de la resta de llengües d'ús acadèmic a l'escola i la valoració de les llengües d'ús familiar dels aprenents.
- Desenvolupar habilitats per a l'auto-formació permanent, i per actuar com a formadors del professorat de LLEE i AICLE.
- Fer servir la LE a l'aula per a totes les finalitats (gestió, suport emocional, ordre, ensenyament, etc.), tot promovent converses acadèmiques de qualitat generadores d'aprenentatges escolars/acadèmics i lingüístics.

Itinerari Teacher Development for Content And Language Integrated Learning (CLIL):

- Planificar els continguts curriculars corresponents a les àrees curriculars de la pròpia especialitat utilitzant enfocaments innovadors segons els principis pedagògics dels enfocaments AICLE.
- Elaborar i adaptar material didàctic per a aules de AICLE adequat al nivell de desenvolupament cognitiu i lingüístic dels aprenents incorporant els principis pedagògics dels enfocaments rics en continguts.
- Cercar, seleccionar i, si escau, adaptar recursos multimodals, multimèdia i tecnològics com a font d'informació acadèmica i com a eines de comunicació (CMO).
- Gestionar en LE tota la varietat d'activitats d'aula (rutines, ordre, explicacions, gestió de la conversa, etc.), tot actuant com a bons models de llengua i d'estratègies d'interacció dins del context de la seva matèria.
- Avaluar el progrés de l'alumnat i l'assoliment d'objectius d'aprenentatge de manera integrada.
- Contribuir i/o acceptar la contribució del treball desenvolupat a l'aula de llengua estrangera en la capacitació lingüística i discursiva dels aprenents, per tal d'afrontar en bones condicions el doble repte que les matèries AICLE presenten.
- Col·laborar amb el professorat de perfils complementaris en la planificació de la matèria AICLE.
- Actuar de manera coordinada amb la resta del claustre en el desplegament d'un projecte lingüístic per al plurilingüisme que garanteixi l'aprenentatge de la llengua pròpia (el català), el de la resta de llengües d'ús acadèmic a l'escola i la valoració de les llengües d'ús familiar dels aprenents.
- Desenvolupar habilitats per a l'auto-formació permanent, i per actuar com a formadors del professorat d'AICLE.
- Fer servir la LE a l'aula per a totes les finalitats (gestió, suport emocional, ordre, ensenyament, etc.), tot promov

Competències transversals

- Avaluar de manera crítica i constructiva la pròpia actuació i la dels altres.
- Mostrar habilitats comunicatives orals i escrites per exposar els resultats d'un treball.
- Aplicar les tecnologies de la comunicació i la informació.
- Dissenyar, aplicar i avaluar un pla de treball.
- Treballar de manera ètica.
- Treballar en tàndem amb altres docents.

Títol que s'obté

Master's Degree in Teacher Development for Foreign Language Education

Master's Degree in Teacher Development for Content And Language Integrated Learning (CLIL)

Postgraduate Certificate in Content and Language Intergrated Learning(CLIL)

Vols rebre més informació?