Màster en Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Presentació

Les creixents necessitats comunicatives en llengua estrangera (LE) dels estudiants incorporats al sistema escolar i universitari, davant aspectes com la pertinença a un mon cada cop més global, la introducció de plantejaments plurilingües d'enfocament AICLE, i la generalització del currículum competencial, fan imprescindible la renovació pedagògica a les aules de llengua estrangera i la introducció d'enfocaments didàctics innovadors. Els enfocaments innovadors en relació a l'aprenentatge de llengües estrangeres en context institucional (p.e., centres educatius, universitat) necessàriament inclouen la col·laboració del docent expert en LE amb altres docents que fan servir la LE com a vehicle d'aprenentatge i/o de comunicació en projectes internacionals.


Els programes de Master's Degree in Teacher development for foreign language education and content and language integrated learning aspiren a formar docents arrelats al territori i plenament implicats en el projecte educatiu (pedagògic i lingüístic) de centre; dotats d'un extens domini de recursos discursius i pedagògics específics per l'ensenyament de i en llengua estrangera, coneixedors dels principis pedagògics que informen l'educació plurilingüe i capacitats per a treballar en equip amb professorat especialista d'altres disciplines acadèmiques per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengua estrangera.

Aquest programa té un estudi contingut que dona lloc a la diplomatura de postgrau Content and Language Integrated Learning (CLIL).

Objectius

Itinerari Teacher Development for Foreign Language Education

- Dotar el professorat de LLEE d'eines lingüístiques i discursives per tal que puguin gestionar en anglès tota la varietat d'activitats d'aula (rutines, ordre, explicacions, gestió de la conversa, etc.) i esdevinguin bons models de llengua i d'estratègies d'interacció dins del context de la seva matèria.

- Desenvolupar en el professorat de LLEE la consciència sobre la necessitat de prendre decisions informades pel coneixement disponible en relació a enfocaments didàctics per a l'ensenyament/aprenentatge de LLEE.
- Dotar el professorat d'eines professionals per poder portar endavant amb èxit plantejaments innovadors d'ensenyament de LLEE.
- Capacitar el professorat de LLEE per planificar, executar i avaluar seqüències per tasques i projectes en contextos rics en continguts.
- Capacitar el professorat de LLEE per contribuir des de l'aula de llengua estrangera a la capacitació lingüística i discursiva dels aprenents, de manera que puguin afrontar en bones condicions el doble repte que les matèries AICLE presenten.
- Capacitar el professorat d'anglès per fer l'acompanyament del professorat de continguts d'aules AICLE en la planificació de la seva matèria, des del vessant lingüístic i els principis pedagògics propis de l'AICLE.
- Capacitar el professorat de LLEE per a actuar de manera coordinada amb el professorat de les diferents àrees curriculars en el desplegament d'un projecte lingüístic per al plurilingüisme que garanteixi l'aprenentatge de la llengua pròpia, de la resta de llengües d'ús acadèmic a l'escola i la valoració de les llengües d'ús familiar dels aprenents.

Itinerari Teacher Development for Content And Language Integrated Learning (CLIL)

- Capacitar el professorat de les àrees curriculars no denominades de llengua per planificar i impartir en anglès els continguts curriculars corresponents a la pròpia matèria segons els principis pedagògics dels enfocaments AICLE.
- Capacitar el professorat de les àrees curriculars no denominades de llengua per avaluar el progrés i l'assoliment d'objectius d'aprenentatge de manera integrada.
- Dotar el professorat de les diferents àrees curriculars d'eines lingüístiques i discursives per tal que puguin gestionar en anglès tota la varietat d'activitats d'aula (rutines, ordre, explicacions, gestió de la conversa, etc.) i esdevinguin bons models de llengua i d'estratègies d'interacció dins del context de la seva matèria.
- Capacitar el professorat de les diferents àrees curriculars per a actuar de manera coordinada en el desplegament d'un projecte lingüístic per al plurilingüisme que garanteixi l'aprenentatge de la llengua pròpia (el català), de la resta de llengües d'ús acadèmic a l'escola i la valoració de les llengües d'ús familiar dels aprenents.
- Desenvolupar en el professorat de LLEE la consciència sobre la necessitat de prendre decisions informades pel coneixement disponible en relació a enfocaments AICLE.

Requisits d'accés

- Grau de Mestre d'educació primària o equivalent; Grau de Mestre d'educació infantil o equivalent; Titulacions de grau, llicenciatures o enginyeries que donen accés a la professió de docent a educació infantil, primària, secundària o terciària.
- Requeriments de competència lingüística en anglès: acreditació oficial B2 (B2.2) del MECR o superior.

Sortides professionals

- Docència de llengües estrangeres en primària, secundària, batxillerat i formació professional.
- Docència especialitzada en ensenyaments AICLE en primària, secundària, batxillerat i formació professional.
- Docència ICLES en programes universitaris.
- Coordinació pedagògica i assessorament de programes multilingües i de promoció de les LLEE.
- Formació de formadors en llengües estrangeres i programes AICLE
- Avaluació de programes innovadors d'aprenentatge de llengües estrangeres i de programes AICLE (directors de centres, inspectors, gestors).
- Disseny i avaluació de programes de promoció del plurilingüisme actiu en entorns d'educació formal.
- Disseny i avaluació de material didàctic per a l'ensenyament/aprenentatge de les llengües estrangeres i en llengües estrangeres o AICLE (editorials).

Contacte

Ana Corredera Capdevila

Telèfon: 935812657

Correu electrònic: master.clil@uab.cat

Web: www.clil.cat

Màster propi UAB

3a Edició
Places: 40
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3747/3
Preu: 3960 ¤
Preu especial: 3564¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
Preu especial: 3648¤
Col·lectiu d'aplicació: Haver cursat i superat 2 dels seguents cursos 3767, 3744 i 3784
Preu especial: 3804¤
Col·lectiu d'aplicació: Haver cursat i superat 1 dels seguents cursos 3767, 3744 i 3784

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Places de les Oliveres, Edifici G5, Campus Bellaterra
Dates: del 01/10/2019 al 15/07/2020
Idioma de docència:
Anglès (100%)
Centres responsables:
Facultat de Ciències de l'Educació
Centres col·laboradors:
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Títol que s'obté:
Master's Degree in Teacher Development for Foreign Language Education

Master's Degree in Teacher Development for Content And Language Integrated Learning (CLIL)

Postgraduate Certificate in Content and Language Intergrated Learning(CLIL)

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.