Màster en Reconstructive Microsurgery

Aquest màster s'adreça a cirurgians plàstics, especialistes quirúrgics sense experiència en microcirurgia i microcirurgians experimentats que vulguin ampliar el seu ventall de competències i aprendre noves habilitats

Assignatura Crèdits Caràcter

Essential concepts in clinical a research microsurgery. Cadaver workshop on flap dissection

9 ECTS

Obligatòria

Workshop. Microvascular surgery training using a small animal model (rats)

6 ECTS

Obligatòria

Workshop . Dissection techniques on perforator flaps and supermicrosurgery using a live animal model (Pig)

6 ECTS

Obligatòria

Clinical training in head and neck microsurgical reconstruction

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in breast microsurgical reconstruction

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in microsurgical reconstruction of the lower limb

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in microsurgical reconstruction of the upper limb

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in genitourinary reconstruction

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in supermicrosurgery

6 ECTS

Obligatòria

Clinical immersion programme I

6 ECTS

Obligatòria

Clinical immersion programme II

12 ECTS

Obligatòria

Clinical immersion programme III

15 ECTS

Optativa

Master Final Thesis/Research Work

15 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Reconstructive Microsurgery es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular el màster sencer

- Matricular a qualsevol de les diplomatures relacionades, i un cop superada, matricular la resta de mòduls
Diploma de Postgrau Head and Neck Reconstructive Microsurgery
Diploma de Postgrau Reconstructive Microsurgery of the Limb
Diploma de Postgrau Genitourinary Reconstructive Microsurgery

Programes relacionats

Postgrau en Genitourinary Reconstructive Microsurgery
Postgrau en Head and Neck Reconstructive Microsurgery
Postgrau en Reconstructive Microsurgery of the Limb

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Presentar i analitzar el pacient quirúrgic.
- Valorar i indicar correctament una tècnica microquirúrgica davant d'un problema reconstructor.
- Dominar i controlar la tècnica de sutura microvascular i micronerviosa.
- Planificar preoperatoriament la majoria de penjalls microquirúrgics miocutànis, musculars, ossis, cutanis axials i de perforants.
- Executar les diferents tècniques microquirúrgiques en els diferents camps d’aplicació (Reconstrucció mamaria, cirurgia de cap i coll, aparell locomotor, etc.).
- Controlar i fer el seguiment post operatori dels diferents penjalls microquirúrgics. Tècniques de monitorització.
- Plantejar i executar les diferents tècniques de rescat de penjalls microquirúrgics.
- Solucionar de les complicacions i seqüeles pròpies de les tècniques reconstructives mitjançant altres tècniques microquirúrgiques convencionals.
- Plantejar i executar les diferents tècniques de reimplantament.
- Aprendre i saber aplicar les Tècniques de supramicrocirurgia.
- Analitzar les necessitats i indicacions de transplantament.

Competències transversals

- Conèixer els instruments bàsics de recerca qualitativa
- Realitzar una recerca bibliogràfica amb diferents cercadors mèdics
- Desenvolupar el pensament crític de l'acte mèdic
- Saber fer un plantejament i actitud crítica davant una complexitat quirúrgica
- Organitzar i coordinar un equip interdisciplinari
- Comunicar en llenguatge científic els casos clínics

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Reconstructive Microsurgery

Vols rebre més informació?