Màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil

Més de 20 anys oferint formació avançada en els àmbits de la discapacitat intel·lectual, els trastorns emocionals i del comportament i la psicologia legal i forense infantil i juvenil.

Continguts

El Mestratge té una orientació eminentment pràctica amb la integració de l'alumne/a en les tasques ordinàries d'avaluació, diagnòstic i tractament en centres hospitalaris, clínics i escolars.
Es completa amb una formació teòrica destinada a posar al dia els conceptes nosològics, d'avaluació i terapèutics relatius a quatre temes fonamentals de la infantesa i l'adolescència: Discapacitat intel.lectual i Autisme, Psicopatologia Legal i Forense, Trastorns Emocionals i Trastorns del Comportament.

Mòdul 1. Diplomatura de Postgrau Malaltia Crònica i Trastorns de Comportament Infantojuvenil

Assignatura Crèdits Caràcter

Malaltia crònica (Discapacitat intel.lectual i autisme) i trastorns del comportament

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques I: Malaltia Crònica i Trastorns del Comportament

15 ECTS

Obligatòria

Memòria de pràctiques I

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Diplomatura de Postgrau Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil

Assignatura Crèdits Caràcter

Trastorns emocionals i psicologia legal i forense

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques II: Trastorns emocionals i psicologia penal i forense

15 ECTS

Obligatòria

Memòria de pràctiques II

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball de fi de màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Psicopatologia clínica infantojuvenil es pot cursar mitjançant dues opcions:
-Matricular el màster sencer.
-Matricular la diplomatura de postgrau en Malaltia crònica i trastorns del comportament infantojuvenil, i la diplomatura de postgrau en Trastorns emocionals i psicologia legal infantojuvenil per separat i, un cop superades, matricular-se al Treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Malaltia Crònica i Trastorns de Comportament Infantojuvenil
Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil
Curs en Actualització en Malaltia Crònica (Discapacitat Intel.lectual i Autisme)
Curs en Actualització en Psicologia Legal i Forense
Curs en Actualització en Trastorns del Comportament
Curs en Actualització en Trastorns Emocionals
Curs en Teòrico-Pràctic en Intervenció Clínica Infantil

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Reconèixer les principals influències en els trastorns i els problemes clínics que es donen en la infantesa i adolescència, sobretot en els àmbits de discapacitat intel.lectual, autisme, trastorns del comportament, trastorns emocionals i psicologia legal i forense.
- Identificar les variables funcionals d'adquisició i manteniment dels problemes i trastorns de la infantesa i adolescència en general i, específicament, en els àmbits abans esmentats.
- Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb el nen o adolescent, amb la família i amb els agents educatius: formular els objectius en termes operatius, prioritzar-los i establir criteris per seleccionar les conductes objectiu.
- Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats del nen o adolescent i del seu entorn: reconèixer les etapes del procés d'avaluació clínica i formular hipòtesis i identificar els factors que determinen la problemàtica actual.
- Identificar i reconèixer els principals mètodes i instruments d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit de la infància i l'adolescència.
- Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i instruments de mesura i intervenció adequats en cada situació o context d'avaluació específics: establir les característiques principals del nen o adolescent i del seu entorn i en funció d'aquesta informació establir i proporcionar els medis adequats i necessaris per l'avaluació i intervenció clíniques.
- En la intervenció clínica, identificar, preparar i dur a terme el tipus de teràpia més adequada pel nen, adolescent i la família a partir dels resultats de l'avaluació i el diagnòstic.
-Establir l'adequació de la intervenció psicològica o psicopedagògica quant a l'adherència al pla d'intervenció i l'aconseguiment dels objectius establerts prèviament.
-Elaborar i redactar informes psicològics o psicopedagògics sobre els resultats de l'avaluació, la intervenció o el servei sol.licitat:organitzar la informació rellevant del cas,el.laborar els resultats de forma operativa, indicar els objectius d'intervenció o de millora i seleccionar el lèxic i la informació apropiats en funció del destinatari de l'informe.
- Adquirir les habilitats de comunicació necessàries per adequar-se a les característiques específiques de l'entrevista d'avaluació, seguiment i devolució i de l'intercanvi d'informació amb infants i adolescents, amb la família i amb els educadors.
- Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant i contrastant llurs aportacions a la Psicopatologia de la infància i l'adolescència.
- Cercar informació i bibliografia específica, vàlida i actualitzada sobre temes concrets de Psicopatologia infantojuvenil.
- Integrar, elaborar i sintetitzar informació provinent de diverses fonts per realitzar el treball d'actualització i revisió de Psicopatologia infantojuvenil.
- Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits en la teoria i en la pràctica en psicopatologia infantojuvenil.
- Actuar de manera ètica.
- Valorar i criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre l'infant o adolescent, sobre la seva família i sobre els agents educatius implicats en la seva formació.

Competències transversals

- Saber comunicar de manera concreta i precisa una informació.
- Aprendre a treballar en equip.
- Resoldre els problemes que es puguin donar en la praxis professional.
- Actualitzar de manera continuada els coneixements de psicopatologia.
- Analitzar treballs i recerques de la psicopatologia des d'una perspectiva crítica.

Títol que s'obté

Màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil

Vols rebre més informació?