Mòdul 1. Diploma de postgrau Peritatge Forense i Assessorament Psicològic en Dret Civil, Familiar i Laboral

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments jurídics i procedimentals

6 ECTS

Obligatòria

Tècniques psicològiques

6 ECTS

Obligatòria

Àmbits d'aplicació

12 ECTS

Obligatòria

Memòria d'investigació en peritatge forense i assessorament psicològic en dret civil, familiar i laboral

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Diploma de postgrau Peritatge Psicològic Penal Forense

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments de psicologia penal i forense

6 ECTS

Obligatòria

Tècniques psicològiques dins de l'àmbit forense

6 ECTS

Obligatòria

Aplicacions forenses

12 ECTS

Obligatòria

Memòria d'investigació en peritatge psicològic penal forense

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball fi de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular el màster sencer.

- Matricular la diplomatura de postgrau en Peritatge Psicològic Penal Forense i la diplomatura de postgrau en Peritatge Forense i Assessorament Psicològic en Dret Civil, Familiar i Laboral, i un cop superades les dues, matricular-se al treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Peritatge Forense i Assessorament Psicològic en Dret Civil, Familiar i Laboral
Postgrau en Peritatge Psicològic Penal Forense

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar i comprendre els coneixements fonamentals de la psicologia jurídica i forense, per tal de ser capaç d'analitzar el comportament susceptible d'avaluació jurídica.

- Ser capaç de diferenciar els àmbits d'aplicació del peritatge forense i l'assessorament psicològic i el seu funcionament dins el marc judicial civil, familiar i laboral.

- Mostrar capacitats d'avaluació psicològica forense mitjançant el contrast d'hipòtesi, la recollida d'informació rellevant i l'aplicació de les tècniques adients.

- Mostrar habilitats en l'elaboració i defensa d'informes judicials a la Sala de Justícia a partir de l'ús de metodologies i tècniques adients a les finalitats valoratives sol.licitades pels òrgans judicials.

- Conèixer les fonts documentals susceptibles de ser utilitzades com a suport teòric aplicat dins l'àmbit de les avaluacions judicials i l'assessorament psicològic judicial.

- Disposar d'habilitats d'assessorament i mediació a partir de l'anàlisi i l'organització de la informació disponible, especialment en funció de l'objectiu i les persones implicades.

- Conèixer la responsabilitat ètica-professional i les diferents normatives jurídiques que s'han de tenir en compte a la pràctica forense del psicòleg.

- Mostrar capacitats d'organització, planificació i realització d'una recerca dins d'aquest àmbit.

- Aplicar diferents tècniques d'avaluació i observació adients al problema que es vol resoldre o investigar.

- Obtenir un domini i coneixement en l'àmbit triat per fer la recerca que el pugui capacitar com a especialista.

Competències transversals

- Raonar de manera analítica i crítica davant de diferents fonts d'informació disponibles, comparant, sintetitzant i avaluant textos i idees complexes.

- Ser capaç d'organitzar i planificar les pròpies activitats per tal d'assolir els propòsits professionals.

- Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin l'actualització dels coneixements i les habilitats requerides en l'àmbit de la pràctica professional forense.

- Interactuar adequadament en situacions socials i professionals mitjançant l'aplicació d'habilitats interpersonals, mostrant una adaptació flexible i respecte davant de persones i situacions diverses.

- Poder comunicar-se oralment i per escrit a nivell professional, disposant d'una capacitat expressiva escrita i oral per l'elaboració i defensa d'informes amb un nivell d'habilitats pragmàticament superior a la conversació.

- Mostrar capacitats emprenedores i autònomes en la integració de nous coneixements que li permetin una constant actualització de coneixements i habilitats professionals dins la seva vida professional.

- Analitzar de forma crítica els diferents plantejaments investigadors i les diferents postures i presa de decisions.

- Disposar de recursos i habilitats personals per a plantejar treballs d'investigació.

- Qüestionar els valors pràctics dels resultats de la investigació i valorar la seva implicació.

- Saber argumentar de manera informada i de forma oral i escrita els objectius, els conceptes, les teories i els plantejaments d'una investigació.

Títol que s'obté

Màster en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense

Vols rebre més informació?