Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Avaluar problemes psicològics en l'àmbit de la salut.
- Aplicar les proves psicològiques adients a cada cas.
- Utilitzar els instruments diagnòstics propis del camp.
- Utilitzar els procediments d'intervenció psicològica aplicables a les diferents àrees de la psicologia clínica i de la medicina conductual.
- Dissenyar tècniques d'intervenció específiques.

Competències transversals

- Treballar en un equip multidisciplinari
- Entrenar les destreses socials necessàries relacionades amb el tracte amb persones amb problemes de salut.
- Desenvolupar una bona comunicació oral i escrita.
- Realitzar informes escrits.
- Realitzar una recerca empírica.
- Desenvolupar capacitat critica per avaluar la pròpia praxis clínica.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.