Assignatura Crèdits Caràcter

Àmbit sanitari

6 ECTS

Obligatòria

Mètode i instruments de recerca

9 ECTS

Obligatòria

Màrqueting i empresa

6 ECTS

Obligatòria

Estudis experimentals recerca neurocientífica

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Programar experiments, obtenir dades quantitatives, i tractar estadísticament aquestes dades.
- Realitzar un experiment i analitzar els resultats obtinguts.
- Capacitar operativament per resoldre un problema d'investigació i portar-lo a la pràctica per estudiar-lo científicament.
- Aplicar la recerca a la conducta del consumidor.
- Adquirir coneixements de psicologia cognitiva.
- Adquirir coneixements d'estadística aplicada i d'us de programes de tractament de dades estadístiques.
- Resumir els resultats obtinguts i ser comunicats en àmbit acadèmic i professional, tant a un públic especialitzat com general.
- Planificar i realitzar una recerca bibliogràfica o de referències tant en bases de dades informatitzades com a biblioteques i hemeroteques.
- Comunicar oralment i escrita: Conèixer i utilitzar adequadament els conceptes científics i terminologia propis. Comunicar resultats de forma oral, adequant la presentació al destinatari.

Competències transversals

- Treballar en grup. Capacitar en la programació i organització d'un treball de recerca en grup
- Desenvolupar coneixements sobre les pròpies habilitats, planificació, control i avaluació del progrés del propi aprenentatge.
- Analitzar, sintetitzar i resumir la informació procedent de textos científics i professionals. Identificar la conducta o processos vinculats.
- Conèixer els diferents mètodes d'avaluació i diagnòstic
- Organitzar, planificar i prendre decisions: Aprendre a identificar i definir els problemes, definir els objectius d'una investigació. Triar la tècnica d'avaluació adequada per assolir els objectius proposats.

Títol que s'obté

Màster en Neuromàrqueting

Vols rebre més informació?