Assignatura Crèdits Caràcter

Àmbit sanitari

6 ECTS

Obligatòria

Mètode i instruments de recerca

9 ECTS

Obligatòria

Màrqueting i empresa

6 ECTS

Obligatòria

Estudis experimentals recerca neurocientífica

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Programar experiments, obtenir dades quantitatives, i tractar estadísticament aquestes dades.
- Realitzar un experiment i analitzar els resultats obtinguts.
- Capacitar operativament per resoldre un problema d'investigació i portar-lo a la pràctica per estudiar-lo científicament.
- Aplicar la recerca a la conducta del consumidor.
- Adquirir coneixements de psicologia cognitiva.
- Adquirir coneixements d'estadística aplicada i d'us de programes de tractament de dades estadístiques.
- Resumir els resultats obtinguts i ser comunicats en àmbit acadèmic i professional, tant a un públic especialitzat com general.
- Planificar i realitzar una recerca bibliogràfica o de referències tant en bases de dades informatitzades com a biblioteques i hemeroteques.
- Comunicar oralment i escrita: Conèixer i utilitzar adequadament els conceptes científics i terminologia propis. Comunicar resultats de forma oral, adequant la presentació al destinatari.

Competències transversals

- Treballar en grup. Capacitar en la programació i organització d'un treball de recerca en grup
- Desenvolupar coneixements sobre les pròpies habilitats, planificació, control i avaluació del progrés del propi aprenentatge.
- Analitzar, sintetitzar i resumir la informació procedent de textos científics i professionals. Identificar la conducta o processos vinculats.
- Conèixer els diferents mètodes d'avaluació i diagnòstic
- Organitzar, planificar i prendre decisions: Aprendre a identificar i definir els problemes, definir els objectius d'una investigació. Triar la tècnica d'avaluació adequada per assolir els objectius proposats.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Neuromàrqueting

Vols rebre més informació?