Continguts

El Pla d'Estudis consta de 60 crèdits. Es realitza al llarg de dos semestres de 30 crèdits cadascun. El primer semestre es cursen 4 mòduls (2 obligatoris de màster i 2 obligatoris d'itinerari); el segon semestre es cursen 1 mòdul obligatori d'itinerari i 2 mòduls/tallers optatius, a més de realitzar el Treball de Final de Màster. Pel que fa als mòduls optatius, 1 s'ha d’escollir obligatòriament entre els dos que ofereix el propi itinerari, i l'altre es pot escollir entre el segon del propi itinerari i els dos de l'itinerari alternatiu.

- Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional (9 crèdits, obligatòria, 1r semestre)
- Grans dinàmiques de transformació territorial
- Grans dinàmiques de transformació poblacional

- Nova governança metropolitana: models i processos de planificació, gestió i innovació (9 crèdits, obligatòria, 1r semestre)
- Models de governança i planificació metropolitana
- Municipalisme i nova agenda urbana

- Treball final de màster (12 crèdits, obligatòria, 2n semestre)

Itinerari “La ciutat en transformació: anàlisi de dinàmiques metropolitanes”

- Estructura socioresidencial i economia metropolitana (6 crèdits, obligatòria, 1r semestre)
- Estructura socioresidencial, vulnerabilitat urbana i gentrificació
- Economia, teixits productius i territori metropolità

- Sistemes urbans i metropolitans sostenibles (6 crèdits, obligatòria, 1r semestre)
- Metabolisme metropolità i desenvolupament sostenible

- Tècniques i mètodes d’investigació social i urbana (6 crèdits, obligatòria, 2n semestre)
- Tècniques i mètodes qualitatius
- Tècniques i mètodes quantitatius

- Metròpoli i innovació sociopolítica i econòmica (6 crèdits, optativa, 2n semestre)
- Metròpoli, innovació sociopolítica i comuns
- Metròpoli i economia cooperativa, social i solidària

- Metròpoli i reptes ecològics i urbanístics (6 crèdits, optativa, 2n semestre)
- L'Urbanisme i els reptes de la justícia socioespacial
- L'Urbanisme i els reptes de l'ecologia metropolitana

Itinerari “governança i gestió de la ciutat metropolitana”

- Metròpoli i gestió de polítiques socials i econòmiques (6 crèdits, obligatòria, 1r semestre)
- Estratègies de desenvolupament econòmic i ocupació
- Polítiques de cohesió social i convivència

- Metròpoli i gestió de polítiques urbanes i ambientals (6 crèdits, obligatòria, 1r semestre)
- Planejament, polítiques urbanes i dret a la ciutat
- Vectors ambientals i polítiques de transició ecològica

- Pràctiques externes (6 crèdits, obligatòria, 2n semestre)

- Habitatge, barris i eines d’acció comunitària (6 crèdits, optativa, 2n semestre)
- Polítiques de barris i acció comunitària
- Polítiques metropolitanes d'habitatge

- Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial (6 crèdits, optativa, 2n semestre)
- Eines i tecnologies d'informació geogràfica-territorial

Assignatura Crèdits Caràcter

Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional

9 ECTS

Obligatòria

Nova governança metropolitana: models i processos de planificació, gestió i innovació

9 ECTS

Obligatòria

Treball final

12 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Itinerari La ciutat en transformació: anàlisi de dinàmiques i reptes metropolitans

Assignatura Crèdits Caràcter

Estructura socioresidencial i economia metropolitana

6 ECTS

Obligatòria

El sistema metropolità: ecologia i territori

6 ECTS

Obligatòria

Tècniques i mètodes d'investigació social i urbana

6 ECTS

Obligatòria

Metròpoli i innovació sociopolítica i econòmica

6 ECTS

Optativa

Metròpoli i reptes ecològics i urbanístics

6 ECTS

Optativa

Mòdul 3. Itinerari Governança i gestió de la ciutat metropolitana

Assignatura Crèdits Caràcter

Metròpoli i gestió de polítiques socials i econòmiques

6 ECTS

Obligatòria

Metròpoli i gestió de polítiques urbanes i ambientals

6 ECTS

Obligatòria

Pràctiques externes

6 ECTS

Obligatòria

Habitatge, barris i eines d'acció comunitària

6 ECTS

Optativa

Eines i tecnologies de informació geogràfica-territorial

6 ECTS

Optativa

Itineraris

Aquest programa té estudis intermedis, que donen lloc a l'obtenció dels següents títols i certificats:
- Certificat d'Aprofitament del curs Metròpoli del Segle XXI: Grans Dinàmiques de Transformació Territorial i Poblacional
- Certificat d'Aprofitament del curs Nova Governança Metropolitana: Models i Processos de Planificació, Gestió i Innovació
- Certificat d'Aprofitament del curs Estructura Socioresidencial i Economia Metropolitana
- Certificat d'Aprofitament del curs El Sistema Metropolità: Ecologia i Territori
- Certificat d'Aprofitament del curs Metròpoli i Gestió de Polítiques Urbanes i Ambientals
- Certificat d'Aprofitament del curs Habitatge, Barris i Eines d’Acció Comunitària
- Certificat d'Aprofitament del curs Eines i Tecnologies de informació Geogràfica-Territorial

Programes relacionats

Curs en Eines i Tecnologies de informació Geogràfica-Territorial
Curs en El Sistema Metropolità: Ecologia i Territori
Curs en Estructura Socioresidencial i Economia Metropolitana
Curs en Habitatge, Barris i Eines d’ Acció Comunitària
Curs en Metròpoli del Segle XXI: Grans Dinàmiques de Transformació Territorial i Poblacional
Curs en Metròpoli i Gestió de Polítiques Socials i Econòmiques
Curs en Metròpoli i Gestió de Polítiques Urbanes i Ambientals
Curs en Metròpoli i Innovació Sociopolítica i Econòmica
Curs en Metròpoli i Reptes Ecològics i Urbanístics
Curs en Nova Governança Metropolitana: Models i Processos de Planificació, Gestió i Innovació
Curs en Tècniques i Mètodes d’investigació Social i Urbana

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

• Analitzar la realitat metropolitana i assolir un nivell avançat d'estudi i comprensió de les principals dinàmiques que la configuren en les seves principals dimensions.
• Conèixer l'expressió territorial de les lògiques de canvi poblacional, socioeconòmic i ecològic; de les seves claus explicatives, i dels seus impactes sobre la quotidianitat.
• Articular reflexió amb coneixements aplicats, per tal de construir capacitats de vinculació entre recerca i processos de transformació de la realitat metropolitana.
• Aplicar els coneixements adquirits a l'anàlisi dels entorns urbans i metropolitans de proximitat, per tal d’incidir en la millora d’aquests, des d'eines i mètodes avançats.
• Enfortir les capacitats de planificació estratègica en l'àmbit metropolità, a partir de l'estudi en profunditat de les tècniques i processos orientats a produir canvis
• Assegurar el coneixement i les habilitats d'ús del conjunt d’eines de gestió de les polítiques i els serveis, en tot el ventall de camps d'acció de l'agenda metropolitana.
• Impulsar processos d'innovació en la planificació i el disseny d'estratègies i polítiques metropolitanes en els àmbits social, econòmic, ecològic i territorial.
• Millorar capacitats d'avaluació de serveis, programes i polítiques metropolitanes, per tal de garantir el valor instrumental de la formació teòrica rebuda.

Competències transversals

• Construir reflexió i coneixement rellevant i crític en tots els seus vessants. Activar la inquietud i la motivació intel.lectual i científica, així com el rigor i la qualitat en el desenvolupament de les tasques professionals.
• Projectar els valors de la solidesa, la reflexivitat, l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de l'itinerari acadèmic i professional, per mitjà del contacte tant amb un entorn universitari rigorós i incentivador, com amb la realitat de la intervenció sobre el territori.
• Enfortir les habilitats per a l'exercici professional en entorns complexos i dinàmics, on cal el treball en xarxa, l'assumpció de la iniciativa personal, l'autonomia de criteri i la construcció de vincles d'equip.

Títol que s'obté

- Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans. Especialitat en Anàlisi de Dinàmiques Metropolitanes- Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans. Especialitat en Governança i Gestió de la Ciutat Metropolitana

Vols rebre més informació?