Mòdul 1. Estadística en Ciències de la Salut

Assignatura Crèdits Caràcter

Disseny, estadística i procés de dades

15 ECTS

Obligatòria

Anàlisis multivariable: Models de regressió

12 ECTS

Obligatòria

Disseny i validació de qüestionaris

6 ECTS

Optativa

Revisió sistemàtica d'estudis i Metanàlisi

6 ECTS

Optativa

Ordinadors, Internet i aplicacions informàtiques

6 ECTS

Optativa

Procés avançat de gestió de dades

6 ECTS

Optativa

Models mixtes per dades longitudinals i/o multinivell

6 ECTS

Optativa

Mòdul 2. Segon Bloc

Assignatura Crèdits Caràcter

Metodologia de la investigació sanitària (I)

6 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la investigació sanitària (II)

6 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la investigació sanitària (III)

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Per a opcions de matrícula consultar el web http://www.metodo.uab.cat/

Programes relacionats

Postgrau en Estadística en Ciències de la Salut

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Tractar les dades d'un estudi amb ordinador (llegir bases de dades, aplicar algorismes per crear variables, tractar seguiments i reestructurar la matriu de dades) per preparar-les per l'anàlisi estadístic.
- Realitzar l'anàlisi descriptiva d'un estudi, calculant índex i generant gràfics, mitjançant l'ús d'un programari estadístic.
- Realitzar amb un programari estadístic les proves estadístiques bàsiques i avançades per interpretar els resultats obtinguts.
- Calcular i interpretar els índex epidemiològics bàsics: prevalences, riscos i taxes.
- Calcular i interpretar els índex de validesa de les proves diagnòstiques quantitatives: sensibilitat, especificitat i àrea sota la corba ROC.
- Calcular i interpretar els índex que avaluen el poder predictiu de les proves diagnòstiques quantitatives en funció de la prevalença de la malaltia: valors predictius per a positius i negatius.
- Calcular i interpretar les mesures d'associació i d'impacte fonamentades en riscos: Risc relatiu (RR), diferències de riscos, fraccions atribuïbles i de prevenció.
- Calcular i interpretar les mesures d’associació i d'impacte fonamentades en odds: Raó d'odds (OR), fraccions atribuïbles i de prevenció.
- Calcular i interpretar les mesures d'associació i d'impacte fonamentades en taxes: Raó de taxes (IR), diferències de taxes, fraccions atribuïbles i de prevenció.
- Escollir els models estadístics més adequats en funció de les hipòtesis a comprovar i de l'escala de mesura de les variables que intervenen.
- Ajustar models predictius de regressió múltiple, logística binaria, multinomial, de Poisson, binomial negativa i de riscos proporcionals de Cox, avaluar el poder predictiu, validar els models i construir taules amb les prediccions per a diferents combinacions de valors de les variables predictores.
- Realitzar anàlisis ajustats per controlar les variables de confusió de l'estudi i modelitzar les interaccions mitjançant models de regressió múltiple,logística binaria, multinomial, de Poisson, binomial negativa i de riscos proporcionals de Cox.
- Estimar els efectes de les variables objecte d'estudi en presència de factors de confusió i de variables modificadores.
- Realitzar anàlisis ajustats per controlar les variables de confusió de l'estudi mitjançant les tècniques d'anàlisis estratificat.
- Calcular i interpretar les mesures d’associació estandarditzades (RR, IR i OR) obtingudes amb estandardització interna i externa.
- Calcular les mesures d'associació comunes (RR, IR i OR) ponderades segons Mantel-Haenszel i amb l'invers de la variància i interpretar-les en funció del resultat de la prova d'homogeneïtat de l'efecte.
- Dissenyar, analitzar, avaluar els possibles biaixos i interpretar: estudis experimentals, assajos clínics, estudis de cohorts, estudis de casos i controls, estudis transversals, estudis ecològics, estudis híbrids, per valorar proves diagnòstiques.
- Construir referències bibliogràfiques en estil Vancouver i APA.
- Fer cerques bibliogràfiques avançades.
- Delimitar els diferents continguts d'una recerca que han de formar part dels apartats d'un article original, o d'un original breu, i redactar el text.
- Estructurar els diferents continguts d'un article de revisió i redactar el text.
- Redactar un projecte d'investigació per obtenir finançament públic.
- Realitzar i redactar un treball de recerca.
- Dissenyar i crear un pòster amb Power Point.
- Dissenyar una comunicació científica amb Power Point incloent-li efectes de presentació i de transició.

En funció del mòduls optatius escollits l'alumne podrà obtenir les següents competències:
- Realitzar la valoració de la qualitat dels estudis per incloure'ls en una revisió sistemàtica.
- Realitzar un metanàlisi i avaluar l'heterogeneïtat i el biaix de publicació.
- Avaluar articles científics en revisions per pars (peer-review).
- Calcular els índexs psicomètr

Competències transversals

- Dominar la terminologia científica-metodològica per comprendre i interactuar amb altres professionals.
- Adquirir habilitat per treballar els aspectes metodològics de la recerca de forma cooperativa amb altres col·legues a traves del Campus Virtual.
- Adquirir habilitat per realitzar l’anàlisi estadística amb ordinador.
- Escollir el disseny més adequat per respondre la pregunta d'investigació.
- Utilitzar les tècniques estadístiques més adequades per analitzar les dades d'una recerca.
- Planificar, analitzar i interpretar els resultats d'una investigació considerant tan els aspectes teòrics com els metodològics.
- Adquirir habilitat de gestió administrativa del procés d'una recerca.
- Comunicació i difusió dels resultats de les investigacions.
- Lectura amb judici crític d’articles científics des d'una perspectiva metodològica.

Títol que s'obté

Màster en Metodologia de la Investigació en Ciències de la Salut

Vols rebre més informació?