Continguts

Part comuna o general de mediació 1.
- El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió.
- Gestió i resolució de conflictes. La mediació, principis, disseny del procés i pràctica de la mediació.

Part comuna o general de mediació 2.
- Perfil de la persona mediadora. Tècniques, habilitats i competències.
- La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.

Part específica de mediació familiar.
- La mediació en el context de la família. Conjugació d'aspectes legals, psicològics i socials.
- Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar.
- Metodologia de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar.
- Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació familiar.

Part específica de mediació en els àmbits del dret privat.
- La mediació en el context de les comunitats, organitzacions, empreses i altres àmbits del dret privat. Aspectes específics.
- La tipologia dels conflictes en els àmbits del dret privat.
- Metodologia i etapes del procés de mediació en els àmbits del dret privat.
- Nocions sobre la regulació jurídica bàsica relacionades amb la mediació en els àmbits del dret privat.

Treball fi de màster.

Assignatura Crèdits Caràcter

Part comuna o general de mediació 1

15 ECTS

Obligatòria

Part comuna o general de mediació 2

10 ECTS

Obligatòria

Part Específica de Mediació Familiar

10 ECTS

Obligatòria

Part Específica de Mediació Familiar en els Àmbits del Dret Privat

10 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Curs en Part Específica de Mediació en els Àmbits del Dret Privat
Curs en Part Específica de Mediació Familiar

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Saber portar a terme amb professionalitat un acte de mediació.
- Utilitzar adequadament la legislació vigent en matèria de mediació.
- Identificar la situació de simetria permanent entre les parts en l'acte de mediació.
- Avaluar sense perjudicis les accions asimètriques de les parts en un acte de mediació.
- Diferenciar la base mediadora de l'acte de negociadora.
- Expressar de forma precisa a les actes de mediació els acords arribats.
- Gestionar adequadament els tràmits administratius d'un acte de mediació.
- Ser informador secundari en cultura de mediació.
- Fer recerca i divulgació de la cultura de mediació.
- Dissenyar activitats de difusió de la cultura de mediació.
- Mostrar una actitud imparcial en l'acte de mediació.
- Complir la normativa vigent en matèria de mediació.
- Saber crear un clima adequat per portar a terme l'acte de mediació.
- Redactar adequadament els continguts d'un acte de mediació.
- Mostrar un compromís ètic vers la mediació.

Competències transversals

- Resoldre problemes de manera efectiva.
- Actuar amb esperit crític i responsable.
- Considerar l'ètica i la integritat intel.lectual com a valors de la pràctica professional.
- Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
- Planificar i organitzar.
- Presentar bones capacitats de comunicació verbal.
- Demostrar habilitats socials per la resolució de problemes.
- Fer ús d'eines específiques de TIC per al desenvolupament professional.

Títol que s'obté

Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat

Vols rebre més informació?