Assignatura Crèdits Caràcter

Infecció Comunitària. Sala Malalties Infeccioses I

10 ECTS

Obligatòria

Infecció Comunitària. Sala Malalties Infeccioses II

10 ECTS

Obligatòria

Malalties Tropicals

6 ECTS

Obligatòria

Infeccions al Pacient Crític

6 ECTS

Obligatòria

Infecció Nosocomial i Política Antibiòtics I

10 ECTS

Obligatòria

Infecció Nosocomial i Política Antibiòtics II

10 ECTS

Obligatòria

Microbiologia

10 ECTS

Obligatòria

Infecció VIH i Tuberculosi

12 ECTS

Obligatòria

Infeccions Cutànies. Infeccions de Transmissió Sexual

6 ECTS

Obligatòria

Farmàcia Hospitalària

10 ECTS

Obligatòria

Antimicrobians Aplicació Clínica

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Diagnosticar adequadament la patologia infecciosa en la pràctica clínica
- Aprendre l'abordatge clínic de la patologia infecciosa en sala d'hospitalització amb un equip expert.
- Conèixer els aspectes fonamentals de la prevenció de la infecció nosocomial
- Conèixer l'abordatge diagnòstic i terapèutic de la infecció nosocomial
- Aprendre el maneig clínic de la infecció VIH i de la tuberculosi, participant en dispensaris específics.
- Avaluar infeccions tropicals i aprendre el consell a viatgers al tròpic.
- Avaluar infeccions cutànies i malalties de transmissió sexual
- Aprofundir en el coneixement de l'antibioticoteràpia i com realitzar una política d'antibiòtics apropiada.

Competències transversals

- Capacitar per treballar en equips multidisciplinaris: servei de microbiologia, equip de VIH, d'infeccions hospitalàries, de malalties importades, de tuberculosi, de farmàcia.
- Intervenir en grups de diverses especialitats i disciplines
- Formar part de grups de recerca comuna i de docència pròpia de malalties infeccioses.
- Formar part del comitè d'infeccions.
- Participació activa en la preparació de sessions clíniques.
- Col · laborar en grups de recerca d'àmbit local, nacional i internacional.
- Formació en gestors bibliogràfics i bioestadística per millorar la capacitació investigadora.

Títol que s'obté

Màster en Malalties Infeccioses

Vols rebre més informació?