Continguts

The Master's degree is organised into 12 thematic blocks which provide the general outline of the course and cover a series of subjects that must be taken sequentially and consecutively to be able to transversally integrate the different aspects which will, at the end of the course, provide the student with the necessary knowledge to carry out intervention and management projects for the landscape and heritage.

Assignatura Crèdits Caràcter

Landscape intervention and heritage management:the European dimension (introduction and key-concepts)

6 ECTS

Obligatòria

Landscape analysis for projectual approaches: integrating the biophisical and the cultural dimensions of landscape

6 ECTS

Obligatòria

Project strategies for landscape and heritage intervention and management: methodologies and study cases.

6 ECTS

Obligatòria

Urban and territorial dynamics and landscape production: diagnosis and challenges for the landscape project

6 ECTS

Obligatòria

Productive creative landscapes: new entrepreneurial visions for economic local development based on landscape intervention and management

6 ECTS

Obligatòria

Climate-proof landscapes / low carbon environments: landscape intervention facing climate change challenges

6 ECTS

Obligatòria

Ordinary landscapes, emerging heritage: the redefinition of the public realm and the reinforcement of collective local heritage

6 ECTS

Obligatòria

Smartscapes: the changing relationships between landscape and heritage in the era of the digital society

6 ECTS

Obligatòria

Recycling landscapes and heritage projects: international workshops

6 ECTS

Obligatòria

Specialisation seminars

6 ECTS

Obligatòria

Final master project

12 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

El programa de màster ofereix als estudiants adquirir una sèrie de competències específiques referides al domini de conceptes de tipus teòric, normatiu, tècnic i metodològic necessaris de cara a la introducció de graus d'innovació i creativitat en referència a l'elaboració i desenvolupament de projectes d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni. Així, després de completar el cicle formatiu que proposa el programa, els estudiants participants seran capaços de:

- Gestionar, tractar i organitzar de forma eficaç la informació, en particular pel que fa al treball amb fonts d'informació estadística de base territorial.
- Identificar paràmetres físics (ecològics i ambientals) i humans (econòmics, socials i culturals) en el moment d'avaluar les dinàmiques de canvi i evolució del paisatge i el mateix escenari paisatgístic resultat de les mateixes.
- Posar en pràctica experteses tècniques i metodològiques per a avaluar els impactes paisatgístics de diversos tipus de projectes d'intervenció sobre el territori.
- Posar en pràctica experteses tècniques i metodològiques per a dissenyar diferents tipus de projectes d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni.
- Participar en equips multidisciplinars per al disseny i la implementació de diferents tipus de projectes d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni.
- Liderar i dirigir equips de caràcter transversal dedicats a la implementació de projectes d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni.
- Proposar noves aproximacions, transversals, innovadores i creatives, per a la planificació del paisatge tot posant en relació principis i conceptes de paisatge i patrimoni referits a diferents tipus de projectes i territoris.

Competències transversals

- Portar a la pràctica coneixements teòrics per tal de generar coneixements afegits d'alt contingut innovador.
- Utilitzar l'ordinador i les tecnologies de la informació i la telecomunicació com a eina de suport, en especial pel que fa a l'exposició oral de forma eficaç del contingut d'un projecte d'intervenció o gestió amb l'ús selectiu del suport i les eines digitals.
- Fer un ús professional de la llengua anglesa pel que fa sobretot a la comunicació de continguts rellevants del màster amb altres experts internacionals.
- Fer recerca associades a l'habilitat per a trobar, recollir i desenvolupar de manera eficaç informacions complementàries a les prèviament tractades en un procés de diagnosi territorial o d'establiment dels principis orientadors d'un projecte d'intervenció o gestió.
- Treballar en equip, per organitzar i planificar treballs en grup genèrics i específics tant pel que fa a la planificació a curt termini com a mitjà o llarg termini, i per dinamitzar i liderar equips de treball de caràcter interdisciplinari, integrats per experts de diferents àrees de coneixement científic.
- Presa de decisions tant en entorns petits com en entorns complexos i d'avaluació d'alternatives pel que fa a disseny d'un projecte d'intervenció o gestió.
- Establir les especificacions i les bases d'un projecte d'intervenció o gestió; per a establir els criteris de coordinació i planificació dels recursos necessaris i disponibles per a la seva realització; per a avaluar la seva qualitat; i per a establir llindars suficients de compromís ètic en la seva definició final.

Títol que s'obté

Màster in Landscape Intervention and Heritage Management

Vols rebre més informació?