Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense

Presentació

En la societat actual es dóna especial importància al coneixement de les realitats i potencialitats de les persones a traves de les realitzacions culturals. L'escriptura és una de les que comporta un més alt nivell d'especialització, tant pel que fa a l'elaboració de la forma com el propi missatge, i tant pel que fa als responsables d'institucions i organitzacions, com en altres especialitats en les que el coneixement i la interpretació de les variables culturals i personals poden ser conegudes amb l'aplicació de tècniques grafològiques, resulta important l'anàlisi d'aquesta producció humana.

Cal dotar del coneixement de les tècniques i eines grafològiques més adequades en cada cas, així com la realització d'anàlisi i interpretació científica que corresponen a cada una d'elles.


Cal crear un cos de professionals que puguin desenvolupar la seva funció en els diferents àmbits, i per aconseguir aquest objectiu, el programa no es conforma amb una exhaustiva visió de tesi doctorals, bibliografia i treballs de recerca recopilats des de 1996 amb l'ajut, treball conjunt i intercanvi amb altres professors d'universitats estrangeres, sinó també amb l'aplicació de la Grafoanàlisi positiva en el sentit de treballar amb casos reals on es disposa de tot l'historial documentat, a fi de no donar cap oportunitat de confusió a l'alumne amb possibles especulacions no comprovades.

Es planteja com un programa professionalitzador per poder emetre dictàmens judicials o informes pericials. El programa està dirigit a la certificació i emissió de dictàmens d'autenticitat o falsedat de l'escriptura i grafismes, principalment manuscrits, firmes i rúbriques (contractes, albarans, xecs, lletres de canvi, notes testamentàries, vots per correu, missives, anònims, pintades), però també documents mecanografiats i d'altres (impresos oficials, mercantils i privats, etc.).

La vessant forense de la Grafoanàlisi consisteix en l'estudi i aplicació del conjunt de tècniques grafològiques avançades orientades a una interpretació científica de les traces identificatives tant en contingut com en forma d'aquesta producció humana, expressives en l'escriptura manuscrita, i, de manera auxiliar, pel gargot i les formes gràfiques per tal que pugui ser útil per a tota persona vinculada a les àrees judicials, policial i també de les relacions humanes que pretengui especialitzar-se en les citades tècniques grafoanalítiques com instrument pràctic d'identificació d'escrits i documents.

Objectius

- Capacitar i formar alumnes per treballar com Perit per actuar per designació judicial i també particularment en casos per identificar l'autoria d'escrits i documents impresos, oficials, públics, mercantils i privats, marques i patents, recopilant proves i recollint-les en informes pericials i defensar-los en els processos judicials, certificant i dictaminant en relació a la identitat i característiques grafològiques de la persona, l'autenticitat o falsedat de l'escriptura i grafismes, principalment manuscrits, firmes i rúbriques en contractes, albarans, xecs, lletres de canvi, notes testamentàries, vots per correu, missives, pintades o grafitis, anònims i/o la identificació sociolingüística de l'autoria, així com valoració de les alteracions grafoescripturals en la comparació cronològica d'escrits d'acord amb les dades biogràfiques.

- Incorporar en el desenvolupament professional la formació especifica i de noves metodologies i tecnologia de la Grafonomia, Grafometria amb suport informàtic i tecnologia geométrica-estructural, aplicada a la Grafística, Grafopatologia, Documentoscòpia i de la Grafoanàlisi per aconseguir una adequada actuació professional davant dels jutjats i tribunals, analitzant a petició dels operadors jurídics per designació i nomenament, o de les parts, els documents i manuscrits per a la seva identificació, interpretació i desenvolupament de la defensa de la prova d'escrits i documents.
- Aplicar aquest criteris als processos d'assessorament a la Direcció Jurídica de les persones i les organitzacions.
- Capacitar per a l'imprescindible observació de l'ètica i tanmateix dels coneixements jurídics en tot moment de la seva actuació com a pèrit judicial.
- Aplicar una direcció per Objectius (DPO), i tenir els conceptes bàsics per a gestionar la pròpia carrera professional.

Requisits d'accés

És necessària titulació acadèmica de grau, llicenciat, diplomat universitari o equivalent.

El perfil dels estudiants d'aquest màster són persones que volen especialitzar-se com a professionals de la grafoanàlisi europea, en les modalitats judicials: perícia cal·ligràfica judicial i de la grafologia patològica i criminològica d'interès especial per advocats, funcionaris de justícia, de la seguretat pública i privada, metges i diplomats d'infermeria, criminòlegs, etc.

Sortides professionals

Activitat professional de Perit Cal·lígraf o Grafoanalista Forense per encàrrecs de les entitats i administració pública, gabinets jurídics, particulars i per designació de part legítima en procediments judicials.

Participació pel Torn d'ofici i llistats de designació judicial com a Perit Cal·lígraf o Grafòleg Judicial, o també denominat Grafoanalista Forense, en procediments judicials.

Realització d'Informes, Dictàmens o certificacions prejudicials o extrajudicials, col·laboració amb Col·legis professionals, Clubs esportius o altres entitats per la verificació de la identitat gràfica en vots per correu.

Assessorament a Gabinets Jurídics.

L'alumne que ha superat el Màster, aconsegueix el reconeixement per part de les associacions professionals en conveni amb l'Instituto de Cièncias del Grafismo i el Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, amb tots els avantatges establerts per aquestes entitats pels alumnes dels programes proposats pel ICG (torn d'ofici judicial, borsa de treball, descomptes, etc.).

Contacte

Rosa Maria Custó

Telèfon: 935817449

Correu electrònic: formacio.continuada.epsi@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-i-postgraus-1345721301743.html

Màster propi UAB

7a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
70 ECTS
Codi de l'estudi: 3080/7
Preu: 4620 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalencència, Barcelona/ Universitat Autònoma de Barcelona
Dates: del 18/01/2019 al 06/11/2020
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense Diploma de postgrau Grafoanalista Forense Diploma de postgrau Pèrit Cal.lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense