Presentació

Estudiants CITIUS
CITIUS ofereix la possibilitat als nous titulats, amb independència de la seva titulació i universitat d'origen, de conèixer el funcionament d'importants empreses, d'integrar-se i formar part del mercat laboral, ampliant la seva formació universitària.

De l'import total de la matrícula (4.950 euros), l'empresa assumirà 3.300 euros i l'alumne els 1.650 euros restants, podent l'empresa assumir la totalitat del cost de la matrícula si així es pacta prèviament.

- Per obtenir el títol de Màster, l'alumne haurà de realitzar i superar satisfactòriament una estada obligatòria de 11 mesos de pràctiques a l'empresa equivalent a 30 crèdits ECTS de docència tutoritzada, cursar i superar assignatures teòriques fins a un total de 36 crèdits ECTS, i realitzar i superar un treball de fi de màster de 9 crèdits ECTS de docència tutoritzada. La durada del programa de màster serà de 11 mesos per superar els crèdits teòrics i pràctics més un període de com a màxim 6 mesos des de la data de la finalització del curs acadèmic per lliurar i superar el treball fi de Màster.

Objectius

Dotar l'alumne de les eines que li permetin incorporar a l'empresa aquells coneixements que ja disposa d'una manera beneficiosa per a ambdues parts. En la mesura que aquest objectiu s'assoleixi, es pot aspirar a gestionar de manera eficient i satisfactòria un equip de persones (unitat o departament) atenent a criteris de viabilitat econòmica i de qualitat.Oferir una formació integrada de la gestió general d'una empresa a curt i a llarg termini, emmarcada en l'entorn de transformació actual del concepte d'empresa àgil i dinàmica. En aquest sentit, s'analitzen els sistemes de direcció en cadascuna de les àrees funcionals i s'integren en una direcció estratègica corporativa i de grup. Un cop assolit aquest objectiu, l'alumne demostrarà una versatilitat que el capacitarà per a liderar qualsevol departament o nou projecte encetat des de la seva cadena.

Objectius específics del Pla Acadèmic:
- Facilitar els coneixements fonamentals per entendre l'empresa i el seu entorn.
- Facilitar la incorporació d'aquests alumnes a l'activitat de l'empresa de manera que puguin incorporar els seus coneixements en benefici de la competitivitat empresarial.
- Proporcionar i ampliar coneixements, habilitats i tècniques específiques que capacitin als alumnes per dirigir, administrar i gestionar unitats de negoci i empreses de forma innovadora, estratègica i eficaç.
- Especialitzar-se en alguna de les àrees empresarials de la mà d'unes pràctiques i unes assignatures de caràcter específic.

Requisits d'accés

El programa Citius s'adreça a titulats universitaris, procedents de totes les universitats catalanes i de la resta de l'estat, europees i de la resta del món.

Els estudiants que poden accedir al programa han de complir amb els següents requisits:
- Estar en possessió d'un títol universitari oficial, homologat o homologable, de diplomat, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer superior o enginyer tècnic, que s'adeqüi a alguna de les places ofertes al programa, i que s'hagi obtingut en els darrers 4 anys anteriors a la sol.licitud de la beca.
- Ser ciutadà espanyol o de la Unió Europea. Criteri de no aplicació excepcional si l'empresa així ho demana (en el cas de ciutadans de fora de la Unió Europea: tenir permís de residència, o haver viscut a Espanya durant almenys dos anys en el moment de la incorporació al programa).
- Ser menor de 30 anys.
- No haver obtingut plaça amb anterioritat al programa.

La condició de becari del programa Citius és incompatible amb qualsevol feina remunerada, amb la percepció de la prestació de l'atur, o amb altra beca de qualsevol tipus, així com amb qualsevol activitat acadèmica o professional que impedeixi la normal realització de les pràctiques o de l'activitat lectiva del programa.

Sortides professionals

- Aplicació de les seves capacitats i habilitats a qualsevol àmbit de la gestió empresarial, tant dins de la micro empresa o de la pime, com dins de qualsevol departament d'un gran grup empresarial .
- Pràctica de tasques de consultoria en àmbits específics com el màrqueting o les finances.
- Dur a terme tasques de direcció a departaments com ara màrqueting, operacions, finances, etc a grans empreses.
- Realització de tasques de gestió dins de l'àmbit de l'empresa pública o institucions públiques.
- Realització de tasques de gestió per a petites empreses.
- Creació d'empreses pròpies.
- Creació de projectes propis integrats en l'estratègia d'una gran empresa (Intra-emprenedoria).

Contacte

Marta Pérez García

Telèfon: 935813125

Correu electrònic: p.citius@uab.cat

Web: http://citius.uab.cat/

Màster propi UAB

14a Edició
Places: 170
Orientació: Professional
75 ECTS
Codi de l'estudi: 1855/14
Preu: 4950 ¤
Preu especial: 4455¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Postgrau, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 01/09/2019 al 30/04/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Títol que s'obté:
Màster en Gestió Empresarial

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.