Assignatura Crèdits Caràcter

Feminismes i drets

10 ECTS

Obligatòria

Eines per construir la igualtat de gènere

9 ECTS

Obligatòria

Reptes jurídics feministes

15 ECTS

Obligatòria

Violències patriarcals

10 ECTS

Obligatòria

Metodologia de recerca

6 ECTS

Obligatòria

Treball final de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

-Analitzar les polítiques antidiscriminació, en particular les lleis d'igualtat i contra les violències de gènere
-Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques sense estereotips sexistes
-Demostrar que es posseeix capacitat interseccional d'anàlisi de l'ordenament jurídic
-Demostrar un raonament reflexiu i crític sobre les teories jurídiques feministes
-Identificar, valorar i posar en pràctica la perspectiva de gènere en la redacció d'escrits jurídics i sentències.
-Dissenyar estratègies de litigi estratègic en temes de gènere
-Adquirir coneixement comparat sobre teories jurídiques feministes
-Dissenyar anàlisis crítiques dels processos legislatius amb perspectiva de gènere

Competències transversals

-Reconèixer i resoldre problemes.
-Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar idees noves.
-Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.
-Demostrar eficàcia en un entorn canviant a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.

Títol que s'obté

Màster en Feminismes Jurídics. Teories i Pràctiques Feministes del Dret.

Vols rebre més informació?