Continguts

El Máster On-line en Dret Animal i Societat, té 60 crèdits (ECTS).
S'estructura en 5 blocs temàtics amb un valor total de 50 crèdits (ECTS) i un treball final amb valor de 10 crèdits (ECTS).

Cada mòdul disposa d'un programa que l'alumne ha de desenvolupar amb base en els materials que se li proporcionen. Per això compta amb l'assistència d'un/a professor/a amb qui podrà contactar online y que el tutoritzarà de forma personal. També pot participar en els fòrums de debat de cadascun dels blocs temàtics per exposar o tractar qüestions del seu interès amb la resta de participants del programa: alumnes, professors, responsables del mòdul i professors convidats especialistes en la matèria.

Els mòduls es cursaran necessàriament en l’ordre i calendari previst.
El mòdul de practiques, serà on-line i consistirà en els aspectes pràctics de tots els mòduls impartits al Màster així com de facilitar a l'alumne casos pràctics perquè sigui ell qui els desenvolupi. Aquests casos pràctics seran facilitats per l'equip docent i podrà ser a proposta de les entitats col.laboradores.
El treball final consistirà en un treball sobre un tema escollit per l'alumne, que serà tutoritzat per un professor o professora del màster i haurà de ser defensat davant un tribunal.

Assignatura Crèdits Caràcter

Bases d'integració del dret animal en una societat globalitzada. Anàlisi comparada en animals, dret i societat

15 ECTS

Obligatòria

Aplicació del dret i legislació estatal. Disseny i gestió d'un model d'aplicació professional del dret animal

10 ECTS

Obligatòria

Els Animals en el Dret Positiu. Reptes i Solucions

9 ECTS

Obligatòria

Nous models d'integració del dret del benestar animal en la societat global

10 ECTS

Obligatòria

Aplicació pràctica dels coneixements

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

En finalitzar el programa, l'alumne serà capaç de:
- Comprendre l'estudi dels animals des d'una perspectiva jurídica i social globalitzada.
- Conèixer la normativa aplicable a altres països arrel del món.
- Obtenir una orientació profunda, comprensiva i integrada del dret dels animals i de la seva aplicació.
- Transformar l'estudi de la protecció jurídica dels animals, en un instrument de professionalització i de servei a la societat, amb els coneixements, habilitats i experiència necessaris per poder fer un impacte immediat i positiu des d'aquesta branca del Dret.
- Entendre les possibilitats i limitacions de l'aplicació del Dret Animal en un context tecnològic.
- Oferir els instruments teòrics i pràctics, necessaris per una gestió eficaç del benestar animal a tot el món.
- Dissenyar i gestionar projectes de protecció, recolzament i desenvolupament del dret animal.
- Liderar el treball de comunitats, nuclis, equips i departaments que treballen o s'interessen per la millora del benestar animal; promocionant la creació de noves polítiques de benestar animal.
- Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i crítica per assolir un discurs propi, adreçat al exercici d'una professió lligada al benestar animal i de transmissió dels coneixements adquirits.

Competències transversals

- Estimular la comprensió dinàmica de conceptes i nocions multilevel
- Organitzar i sistematitzar fons d'informació jurídica i social
- Aprenentatge autònom i treball en equip
- Capacitat per a integrar dades teòriques de diferents camps del coneixement a un projecte pràctic
- Desenvolupament del raonament jurídic en un context aplicat
- Integrar coneixements i pràctiques en un context social globalitzat

Títol que s'obté

Màster en Dret Animal i Societat (Animal Law and Society)

Vols rebre més informació?