Màster en Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació (Semipresencial)

Combina el millor d'un màster presencial i un online: la flexibilitat d'estudiar des de casa al teu propi ritme, amb l'experiència de les classes i visites a empreses d'Europa o dels EUA per conèixer les seves estratègies i les seves formes de treball

Continguts

Habilitats de management. Customers Management i Comunicació integral. Planificació de Campanyes de Relacions Públiques. Esdeveniments Corporatius. Gabinets de Comunicació Periodística. Responsabilitat Social Empresarial. Comunicació i Marca Interna. Protocol. Relacions Institucionals. Patrocini i Mecenatge. Gestió de Crisi de reputació. Mobile Màrqueting. Branded Content. Màrqueting Digital i SMM. Community Manager. Relacions Públiques en Sectors Especialitzats.

Assignatura Crèdits Caràcter

El Pla Global de Comunicació

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting Aplicat a les Relacions Públiques i Noves Tecnologies

6 ECTS

Obligatòria

Planificació de Campanyes de RRPP i Comunicació Periodística. Gabinets de Comunicació i Comunity Manager

12 ECTS

Obligatòria

Protocol, Relacions Institucionals i Esdeveniments

12 ECTS

Obligatòria

Gestió del Patrocini, Mecenatge i Les Relacions Públiques en Sectors Especialitzats

9 ECTS

Obligatòria

Treball de Fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Desenvolupar la planificació estratègica de campanyes de comunicació, focalitzades principalment en l'àmbit de les Relacions Públiques des d'un punt de vista actual, basat en la combinació de continguts físics i digitals (phygital content)
- Aprendre a treballar el phygital, la combinació de l'off line i l'online, integrant el millor del món físic i del digital per així crear un ecosistema de comunicació dinàmic entre el consumidor i el producte / servei.
- Ampliar coneixements sobre el consumidor, aprenent a realitzar un customer journey map per entendre la seva experiència de decisió de compra.
- Aprendre a dominar eines que afecten la reputació d'una organització a través de la seva aparició en els mitjans de comunicació: gabinets de comunicació (notes de premsa, articles, rodes de premsa, etc.).
- Elaborar estratègies de comunicació 360º, aplicant diferents tècniques.
- Identificar els stakeholders més idonis als quals dirigir les campanyes de relacions públiques, aprenent a treballar els mapes de públics.
- Detectar les estratègies de responsabilitat social corporativa que porten a terme les organitzacions per aconseguir una bona reputació tant interna com externa. Saber gestionar un pla de responsabilitat social corporativa.
- Establir una correcta planificació i gestió d'esdeveniments corporatius, en funció d'uns objectius plantejats per l'empresa / institució, tant a nivell intern com extern.
- Desenvolupar projectes de patrocini beneficiosos per a la organització i la seva reputació.
- Desenvolupar habilitats directives per prendre decisions estratègiques encertades en l'àmbit de les Relacions Públiques i de la Comunicació Corporativa

Competències transversals

- Desenvolupar les habilitats directives i de presa de decisions, així com la capacitat de treballar en equip a través de la resolució de casos.
- Desenvolupar la seva capacitat d'anàlisi i de síntesi.
- Conèixer altres formes de pensar i d'actuar, atès el caràcter multicultural del màster, on els alumnes es troben amb entorns culturals diversos.
- Potenciar la seva capacitat creativa per trobar solucions a la problemàtica plantejada a través dels casos.
- Desenvolupar una sèrie d'habilitats i destreses que els capacitin per al correcte plantejament de les estratègies comunicatives a aplicar en cada cas. Per aconseguir aquest objectiu es treballa, al llarg del màster, amb un ampli ventall de casos reals plantejats per diferents professionals de l'àmbit de la comunicació.
- Potenciar la seva dimensió d'internacionalització, adaptant a un sistema de treball amb grups multiculturals.
- Aplicar el seu coneixement de llengües estrangeres (anglès)
- Gestionar projectes.
- Millorar les seves habilitats de negociació.
- Desenvolupar les seves habilitats comunicatives.

Títol que s'obté

Màster en Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació

Vols rebre més informació?