Continguts

El pla d'estudis inclou un programa teòric, seminaris tipologia SESP, formació pràctica en tècniques especifiques i la realització d'un treball de recerca.

Assignatura Crèdits Caràcter

Diabètis i Peu Diabètic

10 ECTS

Obligatòria

Peu Neuropàtic, Peu Vascular i Neuroartropatia de Charcot

10 ECTS

Obligatòria

Infecció i Diagnòstic d’Imatge

10 ECTS

Obligatòria

Tècniques Quirúrgiques en el Peu Diabètic

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques Clíniques Hospitalàries

6 ECTS

Obligatòria

Treball Fi Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Demostrar que compren les bases fisiopatològiques de la diabetis, així com
l'anatomia i biomecànica del peu.
- Saber realitzat l'anamnesi i elaborar correctament una història clínica amb la
informació mes rellevant sobre la patologia del malalt amb el peu diabètic.
- Demostrar que coneix les principals exploracions analítiques i d'imatge que s'empran
en el diagnòstic del malalt amb peu diabètic.
- Elaborar i establir una estratègia d'actuació raonada, amb els resultats de
l'anamnesi, l'exploració física i les exploracions complementàries.
- Saber detectar de forma precoç els factors de risc que comporta la malaltia, a fi de
plantejar intervencions preventives.
- Liderar o formar part d'un equip multidisciplinari de peu diabètic.
- Adquirir les habilitats, actituds i aptituds necessaris pel tractament del peu diabètic.

Competències transversals

- Estar al dia sobre els coneixements dins la comunitat científica en peu diabètic
- Adquirir capacitat per recollir informació i divulgació dels coneixements
- Capacitat de treballar en equip i d'interacció i transferència amb el seu entorn.
- Mantenir i actualitzar la seva competència professional, amb especial importància a l'aprenentatge autònom de nous coneixements, tècniques i motivació de actualitat.

Títol que s'obté

Màster en Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic

Vols rebre més informació?