Continguts

El temari s'estructura en 4 mòduls i un treball de fi de màster. El primer mòdul que és, un aterratge contextual que ofereix un doble itinerari: una formació en tecnologies web destinada als alumnes provinents de la comunicació o el màrqueting o bé una formació en comunicació i màrqueting destinada als alumnes amb formació tecnològica. El segon mòdul està dedicat a la comunicació digital, el tercer al màrqueting digital i el darrer a la gestió i desenvolupament de projectes.

En definitiva, el màster en Comunicació i Màrqueting Digital pretén dotar d’una formació d’excel.lència a professionals en actiu que ja treballen en el sector Internet o tenen la preparació per fer-ho, bo i aportant-los un coneixement més profund sobre la web i sobre les altres disciplines i professionals que hi intervenen.

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a la tecnologia

6 ECTS

Optativa

Introducció a la comunicació i el màrqueting

6 ECTS

Optativa

Comunicació digital

15 ECTS

Obligatòria

Màrqueting digital

15 ECTS

Obligatòria

Gestió i desenvolupament de projectes

9 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Reconèixer els elements fonamentals de la sintaxis del llenguatge HTML i els estàndards W3C.
- Discriminar les diferents opcions tecnològiques vinculades al desenvolupament d'un projecte web.
- Reconèixer els principals paradigmes de la comunicació de masses.
- Reconèixer els principis fonamentals del màrqueting.
- Relacionar els punts claus de la convergència tecnològica i els processos de transformació dels mitjans de comunicació.
- Relacionar els aspectes històrics i ideològics que marquen el naixement d'Internet.
- Distingir els diferents formats de llocs web i analitzar-ne els trets essencials.
- Aplicar els principis d'usabilitat i disseny d'interacció centrat en l'usuari
- Utilitzar els recursos creatius per l'elaboració de textos i missatges persuasius a Internet.
- Analitzar els processos de transformació derivats de l'eclosió d'Internet a les distintes indústries de la comunicació de masses.
- Reconèixer els principis fonamentals del màrqueting online.
- Avaluar les dades d'interacció dels usuaris i posar-los al servei dels objectius de negoci.
- Aplicar les estratègies i tècniques de Social Media Marketing.
- Aplicar les estratègies i tècniques de Search Engine Marketing.
- Aplicar les estratègies i tècniques de la publicitat de display a Internet.
- Reconèixer les estratègies i tècniques desenvolupades a les xarxes d'afiliació.
- Utilitzar els recursos creatius per al disseny de Landing Pages.
- Aplicar propostes de millora i avaluar-ne els resultats mitjançant tests d'optimització
- Reconèixer les principals metodologies per al desenvolupament de projectes a Internet.

Competències transversals

- Identificar i sintetitzar els factors claus per a l'èxit d'un projecte a Internet.
- Treballar en equip junt amb professionals de diferents àmbits
- Liderar un equips professionals pluridisciplinaris i generar les sinèrgies necessàries per l'assoliment d'objectius.
- Dirigir la creació, implementació, gestió i optimització del projectes complexos.
- Planificar projectes d'innovació i desenvolupament.
- Prendre decisions estratègiques fonamentades en el valor de les dades de Business Intelligence.
- Escoltar, comprendre, definir un criteri propi i saber-ne generar un argumentari.
- Parlar en públic i per persuadir.
- Resoldre problemes i conflictes.
- Fixar i assolir objectius.
- Analitzar i sintetitzar processos de gestió.
- Dominar les TIC (tecnologies de la informació), específicament les relatives a l'entorn web.

Títol que s'obté

Màster en Comunicació i Màrqueting Digital

Vols rebre més informació?