Màster en Comunicació i Educació (Semipresencial)

Si t'apassiona la comunicació i l'educació, uneix-te a aquesta aventura d'aprenentatge i anàlisi. Aprèn a gestionar programes multimèdia, a dirigir campanyes públiques i a integrar les TIC en l'àmbit educatiu

Assignatura Crèdits Caràcter

Comunicació i educació en la societat del coneixement

10 ECTS

Obligatòria

Mitjans educatius

10 ECTS

Obligatòria

Producció multimèdia

15 ECTS

Obligatòria

Direcció i gestió de projectes

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Dirigir projectes i mitjans educatius culturals.
- Elaborar un guió educatiu en qualsevol mitjà.
- Impartir docència i promoure activitats en el camp de l'Alfabetització Informacional i Mediàtica.
- Dissenyar i programar un currículum i projectes educatius.
- Contextualitzar i comentar un text científic.
- Analitzar críticament un text comunicatiu.
- Crear un guió de continguts.
- Crear un format de programa educatiu en qualsevol mitjà.
- Crear un guió educatiu per a ràdio.
- Crear un guió educatiu per a televisió.
- Crear guió educatiu per a suport multimèdia.
- Dissenyar i desenvolupar una campanya educativa.
- Dirigir centres d'Alfabetització Informacional i Mediàtica.
- Dominar les pautes per a la contextualització/especificació d'un projecte educomunicatiu.
- Adquirir habilitats per a planificar un projecte educomunicatiu.
- Avaluar un projecte educatiu.
- Conèixer el concepte i l'abast de la web 2.0 en l'exercici professional del periodisme.
- Conèixer les principals eines que conformen la web 2.0 i reflexionar sobre les seves possibles aplicacions a l'àmbit comunicatiu.

Competències transversals

- La recerca i la documentació científica sobre les matèries del Màster.
- Dirigir equips de treball multidisciplinars.
- Elaborar una estimació pressupostària.
- Poder aplicar estratègies pedagògiques en la dinamització de classes d'alfabetització digital.

Títol que s'obté

Màster en Comunicació i Educació

Vols rebre més informació?