Presentació

El càncer representa en el nostre medi una malaltia d'alta freqüència. Les recents xifres epidemiològiques aportades recentment en el document "Avaluació de la qualitat de l'assistència oncològica a Espanya" mostren una mortalitat anual de 90.000 pacients per càncer en el nostre país, representant el 25% de la mortalitat global. Això significa que un de cada tres homes i una de cada cinc dones sofrirà càncer, de manera que seran susceptibles de plantejaments quirúrgics més o menys agressius.

La Cirurgia moderna té com a característica més rellevant el desenvolupament d'una enorme acumulació de coneixements científics i tècnics, estructurats tots ells en un espai de temps relativament curt. Les perspectives de la Cirurgia del futur es fonamenten en gran part en l'assimilació d'aquests conceptes científics i de la seva posta en pràctica en el context dels serveis de Cirurgia. És a partir de finals del segle XX, coincidint amb la millora dels sistemes de comunicació, quan els metges i els cirurgians intercomuniquen els seus propis coneixements i experiències, de manera que apareixen les especialitzacions en Medicina i Cirurgia i els programes nacionals d'especialitzacions (MIR).


Posteriorment, una vegada establertes clarament les diferents especialitats quirúrgiques (cirurgia general i digestiva, OTR, Urologia, COT, etc.), en cada una d'elles s'estableixen àrees d'especial dedicació, tals como la cirurgia HBP, la cirurgia dels transplantaments, la cirurgia Endocrina, la cirurgia de la mama etc. Aquests grups són més operatius degut a la seva transversalitat entre especialitats distintes però amb interessos sobre el mateix tipus de pacients (medicina orientada i organitzada sobre el pacient).

Seguint aquesta línia de formació, recentment tant el metge com el cirurgià tendeixen a elaborar les seves investigacions i la seva activitat professional cap a àrees de subespecialització més específiques, més transversals i amb una majoreficàcia en la resolució de problemes mèdics. En aquest sentit, la Cirurgia Oncològica hauria de ser concebuda como una àrea d'especial dedicació amb una evident formació de coneixements i habilitats transversals entre les diferents especialitats de la Cirurgia. És en aquest context, en què la Cirurgia Oncològica -proposta del present màster- encara cobra major interès.

En els últims temps han aparegut importants avenços tant en els coneixements dels mecanismes moleculars i genètics de producció del càncer, como en aspectes clínic-diagnòstics i terapèutics. Totes elles son metodologies no només amb capacitat diagnòstica sinó també en ocasions terapèutica, ja sigui amb caràcter curatiu o pal·liatiu. Finalment, els avenços tecnològics quirúrgics han induït no només una major capacitat tècnica quirúrgica sinó també una millor comprensió de la malaltia i de les possibilitats de curació del càncer. El coneixement de tots aquests avenços i la seva aplicació de forma combinada i transversal amb els nous tractaments quimioteràpics i/o radioteràpics formen la base dels objectius d'aquest màster.

El coneixement dels avenços i interrelacions entre les diferents formes de tractar el càncer obliga a una millor coordinació entre els diferents especialistes mèdics i no mèdics que es dediquen específicament a tractar malalts amb càncer. Això exigeix el coneixement i desenvolupament de criteris diagnòstic-terapèutics comuns (guies, protocols, comitès oncològics etc.) així como la formació de grups multidisciplinaris de diferents especialistes entorn al pacient oncològic com a norma de treball tant clínic com d'investigació.

Aquesta visió de la forma de dirigir i desenvolupar el treball mèdic i quirúrgic sobre el pacient oncològic, desenvolupada en els últims anys, ha reportat un gran progrés científic i clínic en el camp de l'oncologia de forma que les taxes de supervivència i de morbiditat opera

Objectius

El Màster en Cirurgia Oncològica té per objectiu fonamental formar als professionals de la Medicina interessats en la millora de coneixements i habilitats en l'àrea específica de la Cirurgia Oncològica.

De manera concreta, un cop finalitzat el Màster, l'estudiant serà capaç de:

- Demostrar que coneix i comprèn els fonaments teòrics avançats del càncer i de la Cirurgia Oncològica: origen, bases epidemiològiques, mecanismes de producció i fonaments patològics i hereditaris del càncer, mètodes de diagnòstic del càncer i el seu tractament quirúrgic.


- Aplicar aquests coneixements en situacions clíniques concretes i utilitzar correctament les habilitats quirúrgiques terapèutiques necessàries per tractar el càncer.

- Formular judicis crítics relacionats amb la Cirurgia Oncològica, a partir de dades i estudis clínics i/o experimentals, tenint en compte els aspectes ètics i de responsabilitat social davant el pacient oncològic.

- Comunicar de forma oral i escrita, amb adequada metodologia científica, els aspectes medicoquirúrgics i sociosanitaris més rellevants obtinguts en estudis de recerca relacionats amb la Cirurgia Oncològica.

- Demostrar les habilitats d'aprenentatge necessàries per continuar la seva formació de manera autònoma en l'àmbit de la Cirurgia Oncològica i en altres àmbits de les ciències de la salut i/o de la medicina.

Requisits d'accés

Llicenciats/des i Graduats/es en Medicina. També podrà accedir qualsevol persona que tingui un títol equivalent expedit per una institució d'educació superior del EEES o altres països que faculti per accedir als ensenyaments de màster.
Interès per una banda en l'àrea de la medicina i la cirurgia i en les seves transversalitats entre les diferents especialitats de la cirurgia i per altre especial interès i capacitat pel desenvolupament del treball en l'equip i sensibilitat social, mèdica i acadèmic-investigadora cap al pacient oncològic.

Sortides professionals

Els estudiants, un cop finalitzat aquest màster en Cirurgia Oncològica, tindran com a principal sortida professional la seva inserció en hospitals i en àrees de salut que disposin d'equips quirúrgics especialment relacionats amb l'atenció sanitària a malalts oncològics.

Contacte

Vicens Artigas Raventos

Correu electrònic: Vicens.Artigas@uab.cat

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

9a Edició
Places: 10
Orientació: Recerca, Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2842/9
Preu: 6600 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Unitat Docent de l'Hospital de Sant Pau, Barcelona, i altres hospitals docents de la UAB.
Dates: del 01/10/2018 al 30/07/2019
Idioma de docència:
Castellà (60%), Català (30%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Departament de Cirurgia
Títol que s'obté:
Màster en Cirurgia Oncològica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.