Avaluació i seguiment anual de la tesi

Un cop el doctorand és admès al programa de doctorat, ha de formalitzar una matrícula cada curs acadèmic (incloent-hi el curs de dipòsit de la tesi doctoral), a fi que consti com a doctorand. L'assignatura que matricula s’anomena seguiment, la qual avalua la formació assolida durant el curs i el progrés de l’elaboració de la tesi doctoral.

És per aquesta raó que la comissió acadèmica del programa de doctorat fa pública cada curs acadèmic una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors avalua el progrés del pla de recerca del doctorand, el desenvolupament del seu document d’activitats i un informe del director de tesi i el tutor acadèmic. En aquest informe, el director i el tutor acadèmic de la tesi informen, com a mínim, si el doctorand ha seguit la pauta acordada pel que fa al nombre de reunions establert entre el mateix doctorand i el director de tesi i si ha dut a terme les activitats de formació previstes per al curs acadèmic.

En casos excepcionals (estades de recerca o treballs de camp), la Comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, amb l'informe previ del director i del tutor, substituir la presentació oral i presencial del seguiment anual per un altre format.

El fet de no presentar-se a un seguiment anual sense cap justificació comporta la baixa definitiva del doctorand en el programa de doctorat, atès que l’avaluació positiva del seguiment és un requisit indispensable perquè pugui continuar en el programa de doctorat i matricular-se el curs següent. Si l’avaluació del seguiment anual és negativa, el doctorand es pot tornar a matricular del mateix seguiment no superat dins del calendari de matrícula, fer un nou pla de recerca i presentar-se a una avaluació d’aquest seguiment al març següent.

Si supera el seguiment en aquesta convocatòria de març, el doctorand ha de matricular-se del seguiment corresponent en el mateix curs acadèmic.

Tanmateix, si la nova avaluació és negativa, el doctorand causa baixa definitiva en el programa de doctorat.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://www.iiedg.org/doctorat