Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

En tant que el programa de doctorat posa el seu èmfasi en una formació dirigida a l'estudi de la Comunicació Estratègica de l'Espai Iberoamericà, s'estableix com a requisit específic imprescindible el coneixement profund, a nivell de conversa fluida i correcció escrita (indistintament) d'una de les dues llengües majoritàries de l'àmbit iberoamericà (espanyol o portuguès).

El candidat haurà d'acreditar, també, domini de la llengua anglesa al nivell del certificat MERC B2 o equivalent.

A aquest efecte i addicionalment als criteris generals d'admissió de doctorat, el Programa de Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Publiques estableix com a requisit propi del programa la necessitat que el candidat/a acrediti formació metodològica prèvia.  La Comissió acadèmica del programa de doctorat podrà sol·licitar la realització de complements de formació a aquells estudiants que pel seu perfil de formació requereixin una formació complementària. En el cas concret d'aquest programa, es proposa el mòdul en Metodologia i Eines de Recerca del Màster Oficial de Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques o bé d'un altre afí. Aquests crèdits serviran per complementar dèficits de formació en investigació.

 

Criteris de selecció

 1. Avaluació de l’expedient acadèmic i l’afinitat dels estudis i la trajectòria curricular a l’àrea de la Comunicació Estratègica, la Publicitat i les Relacions Públiques. (Ponderació: 25 %).
 2. Domini del Portuguès (o del espanyol en el cas que la primera llengua del candidat fos el portuguès) a nivell de certificat MERC B2 o superior. (Ponderació: 10 %).  
 3. Valoració de les motivacions del candidat, a través d’una carta personal en la qual haurà de:
  • argumentar els motius que el porten a matricular-se en el doctorat
  • argumentar els motius que el porten a proposar la seva  adscripció a una línia d’investigació concreta (Ponderació: 10 %).
 4. Adequació de l’esbós del pla d’investigació proposat pel candidat, en relació amb alguna de les línies d’investigació del Doctorat. (Ponderació: 25 %).
 5. Obtenció d’ajudes i beques d’investigació. (Ponderació: 30 %).

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició