Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

 • Haver completat amb èxit el màster International Master in Economic Analysis de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Haver completat el màster Models and Methods of Quantitative Economics (QEM) de dos anys ofert conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universität Bielefeld, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Université Catholique de Louvain i la Università Ca Foscari di Venezia.

El sol.licitant en possessió d'un títol equivalent (títol de llicenciat/grau + títol de màster de dos anys) pot tenir accés al programa després de sotmetre's a un procés d'avaluació per part de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Els candidats que no provinguin dels dos màsters de referència del doctorat hauran de passar dos dels tres exàmens de coneixements generals (prelims) en Microeconomia, Macroeconomia i Mètodes Quantitatius.

Criteris de selecció

Aquest programa de doctorat avaluarà els documents següents en el procés de selecció:
 • Expedients i títols d'estudis anteriors (llicenciatura, grau, màster). Fins a un màxim de 2 punts per haver cursat una llicenciatura/grau en economia o titulació amb coneixements quantitatius equivalents; fins a 4 punts per haver cursat un màster de 120 crèdits ECTS que estigui composat majoritàriament per assignatures en anàlisi econòmica avançada.
 • Acreditació d'un nivell B2 o equivalent d'anglès. Aquest requisit es pot obviar si l'estudiant és originari d'un país de parla anglesa o ha realitzat els seus estudis de grau o de màster en anglès (fins a un màxim d'1 punt).
 • Carta d'intencions que mostri que l'estudiant pot treballar amb un investigador del programa i un compromís per part de l'investigador de dirigir el treball del candidat (fins a un màxim de 2 punts).
 • Tres cartes de recomanació (fins a un màxim d'1 punt).

Per a ser admès, el candidat ha d'obtenir com a mínim un puntuació de 7 sobre el total de 10 punts.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://idea.uab.es