Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Què em cal saber de la tesi doctoral?

Què em cal saber de la tesi doctoral?


 • La tesi doctoral consistirà en un treball original d’investigació elaborat pel doctorand, que haurà d’estar emmarcat en alguna de les línies de recerca que configuren l’Estudi.

 • La tesi doctoral precisa d’un director (doctor o doctora), però pot ser codirigida fins a un màxim de tres codirectors.

 • La tesi podrà ser redactada, i defensada, en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en anglès, excepte si pertany als àmbits de les filologies o de traducció i interpretació.

 • Un cop finalitzada la tesi, s’efectuarà el dipòsit (que durarà 14 dies naturals), per a la qual cosa es necessita l’informe previ favorable del director de la mateixa. Per a realitzar el dipòsit ha d’haver transcorregut un mínim de dos anys des de la data d’inscripció del projecte de tesi.

 • Si durant el període de dipòsit no hi ha cap observació que indiqui el contrari, s’autoritzarà la defensa pública de la tesi doctoral davant un tribunal de tres membres, doctors amb experiència investigadora acreditada, un dels quals, com a màxim, pot ser de la UAB.

 • L’acte de defensa pública serà convocat pel president i comunicat a l’Escola de Postgrau amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data de celebració.

 • La UAB podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la realització de tesis doctorals en cotutela, que es regiran per el corresponent conveni i que portaran a l’obtenció d’un títol de doctor per cada una de les universitats involucrades.

 • Les tesis doctorals podran ser presentades com a “compendi de publicacions”. A tal efecte, cal un mínim de dues publicacions publicades o acceptades amb posterioritat a la data d’inscripció del projecte de tesi, que no hagin estat emprades anteriorment i que consti la UAB en la filiació del doctorand o director.

 • Les tesis doctorals podran obtenir la Menció de Doctor Europeu si:

  • Es realitza una estada mínima de tres mesos en una institució d’ensenyament superior de la Unió Europea.

  • Com a mínim el resum i les conclusions són redactats en una de les llengües oficials de la Unió Europea diferent de les oficials a Espanya.

  • Com a mínim, un membre del tribunal pertany a una institució d’ensenyament superior europea, i és diferent del responsable  de l’estada i dels dos avaluadors previs.

  • La tesi ha estat prèviament informada per dos experts d’institucions d’ensenyament superior o instituts de recerca d’un estat de la Unió Europea diferent d’Espanya i diferents dels membres del tribunal.

«El màster ha estat una porta a noves possibilitats laborals. Un repte personal i una enorme satisfacció per tot el que he après.»

Nuria Tejedo

Nuria Tejedo

Màster en Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació

 

Contacta'ns!

ed.matricula
93 581 30 10
Atenció a l'usuari

 

 

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats