Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències experimentals > Preus

Doctorat en Història de la Ciència

2013 / 2014

Preus
Ciències humanes Arts i Humanitats
Ciències experimentals Ciències

Preu

El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya per mitjà del Decret de preus públics, en el qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya dins dels límits que estableix la Conferència General de Política Universitària. Així mateix, el Consell Social de la UAB pot fixar altres preus no especificats en el Decret de preus públics.

Els conceptes inclosos en la matrícula de doctorat del curs 2013/2014 són els següents:

 • Preu de matrícula:
  1. Alumne d'un estudi de Doctorat regulat pel RD 99/2011: 398,33 €
  2. Alumne d'un estudi de Doctorat regulat pel RD 99/2011, però que va cursar totalment o parcialment el doctorat segons els ordenaments del RD 778/1998 i RD 185/1985: 121,28 €
 • Taxes de gestió d'expedient acadèmic: 69,31 €
 • Taxa d'equivalència de títol d'estudis estrangers, si s'escau: 216,63 €
 • Serveis específics i de gestió a l'aprenentatge: 70 €
 • Assegurança:
  • Escolar, si escau (menors de 28 anys): 1,12 €
  • Assegurança mèdica i de repatriació (se’n poden consultar les condicions al web d'Estudiants Internacionals)
  • Assegurança complementària: 7,68 € 
  • Assegurança complementària de mobilitat: 11,50 € 


D'acord amb el decret de preus públics, la UAB diferencia el preu del crèdit per als estudiants que han de cursar crèdits d’un màster universitari oficial com a complements de formació del doctorat que no tinguin nacionalitat de la UE, ni residència permanent en cap dels estats membres de la Unió Europea (la targeta d’autorització d’estada per a estudis no eximeix del pagament d’aquest recàrrec: per a més informació cal consultar l'Internacional Welcome Point).

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats