Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències experimentals > Informació general

Ciències humanes
Arts i Humanitats
Ciències experimentals
Ciències

Doctorat en Història de la Ciència

2013 / 2014

Informació general

Titulació

Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat

Tipus de títol

Interuniversitari

Menció cap a l'Excel·lència

Aquest doctorat va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació per al RD 1393/2007, la qual va possibilitar que el programa es poguès presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposès d’altres avantatges en convocatòries públiques.

Estructura del programa

El doctorat és el tercer cicle dels estudis universitaris oficials i condueix a l’adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.

La formació doctoral inclou fonamentalment el desenvolupament de la tesi doctoral i, per tant, l’activitat essencial és la investigadora, juntament amb activitats de formació específica i transversal. 

Els estudis de doctorat finalitzen, en tot cas, amb l'elaboració i la defensa d’una tesi doctoral que ha d’incorporar resultats originals d’investigació.

Els estudis de doctorat es configuren en programes de doctorat, que són organitzats i gestionats per l'Escola de Doctorat de la UAB, i que tenen en la comissió acadèmica del programa de doctorat l’òrgan responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació, com també del progrés de la investigació i de la formació i actualització de la presentació de la tesi doctoral de cada doctorand del programa de doctorat.

El doctorand també compta amb un director de tesi, que és el màxim responsable en la conducció del conjunt de les tasques d’investigació, i d’un tutor acadèmic, responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat investigadora als principis dels programes de doctorat i de l’Escola de Doctorat.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Història de la Ciència persegueix que el doctorand adquireixi una visió transversal i interdisciplinària de la història de la ciència. Els seus objectius generals són formar investigadors i docents especialitzats en història de la ciència i promoure, fomentar i estimular el desenvolupament de línies d'investigació relacionades amb la història de la ciència.


L'objectiu genèric del programa de doctorat en Història de la Ciència és l'elaboració d'una tesi doctoral en aquesta disciplina, a través de la qual el doctorand assoleixi els següents objectius particulars:
 • El coneixement de les eines conceptuals i metodològiques pròpies de la disciplina, aplicades al seu cas d'estudi o àmbit concrets.
 • La capacitat per analitzar críticament i avaluar i sintetitzar idees noves i complexes.
 • La destresa en la comunicació dels resultats del seu treball científic a la comunitat acadèmica i professional.
La proposta d'aquest programa de doctorat respon a la rellevància històrica de la ciència, la tecnologia i la medicina, i a la seva importància actual: la història de la ciència ofereix una visió global dels processos que han configurat la ciència, la tecnologia i la medicina contemporànies, i és una excel·lent eina d'anàlisi i comprensió de la ciència i les seves relacions socials, que complementa la formació dels científics aportant-hi perspectives humanistes i ètiques, i la de totes aquelles persones l'activitat professional de les quals tindrà a veure amb la ciència, des de la comunicació i la divulgació científiques fins a la museologia.

Idiomes en què es pot realitzar la tesi

Català, anglès, castellà

Competències i capacitats

Els estudis de doctorat de la UAB garanteixen, com a mínim, l'adquisició de competències bàsiques mitjançant activitats obligatòries i la investigació que el doctorand durà a terme, a través del seguiment anual de la seva formació i el progrés de la tesi doctoral, i l’avaluació final mitjançant la presentació i la defensa de la tesi doctoral. Les competències bàsiques són les següents:

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


Així mateix, l'obtenció del títol de doctor proporcionarà al doctorand una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació. El doctorand haurà adquirit, almenys, les capacitats i destreses personals següents per a:

 • Desenvolupar-se en contextos en què hi hagi poca informació específica.
 • Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, fer front a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals les següents:

 • Carrera acadèmica en història de la ciència, la tecnologia i la medicina.
 • Didàctica de les ciències.
 • Àmbits de la museologia, arxius i món editorial.
 • Conservació i gestió del patrimoni científic i cultural.
 • Comunicació científica.
 • Periodisme científic.
 • Gestió de la informació científica.
 • Divulgació científica.
 • Terminologia científica.

Universitats o institucions responsables

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Centre d'Història de la Ciència (CEHIC)

Institucions que hi col·laboren

Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques de Barcelona (IMF-CSIC)
Museu d'Història de la Medicina de Catalunya (MHMC)
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Université Pierre et Marie Curie (Paris) (UPMC)
Universidad de Málaga (UMA)

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats