Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències experimentals > Activitats

Ciències humanes
Arts i Humanitats
Ciències experimentals
Ciències

Doctorat en Història de la Ciència

2013 / 2014

Activitats

Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:


Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  El doctorand ha de participar i ressenyar almenys sis esdeveniments relacionats amb la història de la ciència i que han estat prèviament seleccionats pel director i el tutor atenent a la formació prèvia i el tema de recerca doctoral.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  El doctorand ha de presentar cada curs acadèmic el resultat del treball doctoral en un seminari obert a tots els membres del programa i davant un grup de com a mínim tres professors del programa de doctorat en què no figurarà el director de tesi.

Optatives:

 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  Sessió de treball en la qual els doctorands discuteixen amb professors convidats pel programa de doctorat, qüestions referents als objectius, els avenços i la metodologia dels projectes de recerca. L'idioma de referència d'aquesta activitat és l'anglès.
 • Presentació de comunicacions en congressos científics nacionals i internacionals relacionats amb el camp de recerca del doctorand
  El doctorand ha de presentar els resultats de la investigació a la comunitat científica mitjançant comunicacions a congressos nacionals i internacionals que tinguin relació amb la temàtica de la seva tesi doctoral.
 • Elaboració d'un article d'investigació
  El doctorand ha de tenir acceptat per a la publicació com a mínim un article en una revista d'impacte durant el tercer any del doctorat.
 • Estades de mobilitat a centres externs d'història de la ciència
  El doctorand ha de fer estades de mobilitat a centres externs (nacionals i/o internacionals) d'història de la ciència amb una durada mínima de tres mesos acumulatius durant el període de realització de la tesi doctoral.
 

Estades a l'estranger

El doctorand pot completar l’adquisició de coneixements en l’àmbit de la seva investigació mitjançant estades a l’estranger, que poden concretar-se, si procedeix, en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb una universitat estrangera (tesi en règim de cotutela internacional) i en la menció Doctor Internacional.

Tesi doctoral en règim de cotutela internacional

A proposta de la comissió acadèmica d’un programa de doctorat, la UAB pot formalitzar convenis amb universitats estrangeres o centres d’ensenyament superior estrangers que puguin atorgar títols de doctor per a la realització de tesis doctorals sota aquest règim.

En aquest cas, el doctorand fa la tasca investigadora sota el control i la responsabilitat d’un director de tesi en cadascuna de les institucions signants del conveni, les quals, sobre la base d’una única defensa de tesi, li lliuren sengles títols de doctor.

Només es poden signar convenis de cotutela durant el primer any de realització de la tasca investigadora, comptant com a data d’inici la d’admissió al programa de doctorat.

El temps de preparació de la tesi doctoral es reparteix entre els dos centres i l’estada mínima a la UAB ha de ser de nou mesos, període que pot ser fraccionat.

Cal consultar el procediment de sol·licitud de cotutela internacional.

Menció Doctor Internacional

El títol de doctor també pot incloure la menció Doctor Internacional, sempre que es compleixin les circumstàncies següents:

 • Que durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, el doctorand hagi fet una estada mínima de tres mesos fora de l’Estat espanyol en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, on hagi cursat estudis o fet treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s’han d’incorporar al document d’activitats del doctorand. L’estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos, però s’ha d’haver fet en una mateixa institució.
 • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, es redacti i es presenti en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en aquell camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana.
 • Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’ensenyament superior o institut de recerca no espanyol hagin emès sengles informes sobre la tesi doctoral.
 • Que almenys un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyols, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada esmentada, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi doctoral.
 • La defensa de la tesi doctoral ha de tenir lloc a la universitat espanyola on el doctorand estigui inscrit o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.

Cal consultar el procediment de sol·licitud de la menció Doctor Internacional.

.

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats