Postgrau en Tipografia i disseny de pàgina

Aprofundeix en les eines tipogràfiques i processos editorials per donar forma a la pàgina, ja sigui en un format de revista, llibre... o de pantalla d'ordinador

Assignatura Crèdits Caràcter

Aplicació i Usos Tipogràfics

10 ECTS

Obligatòria

Disseny de Pàgina Modular i Variable

10 ECTS

Obligatòria

Edició i Disseny on Line

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Aplicar la tipografia en tota mena de projectes gràfics i, en especial, al disseny de pàgina i de publicacions
- Planificar el contingut i el disseny de revistes
- Planificar un sistema d'edició en paper
- Planificar un sistema d'edició online
- Aplicar un sistema de disseny en paper a pantalla
- Triar i aplicar la tipografia en la direcció d'art
- Adquirir una noció global de la història i teoria de la tipografia
- Adquirir una noció global de les tipografies més conegudes i saber aplicar-les
- Dissenyar un llibre de lectura
- Reconèixer i relacionar les categories i els continguts en premsa sobre paper i formats digitals
- Ser capaç de jerarquitzar i estructurar gràficament la informació en qualsevol suport que utilitzi text
- Adquirir criteris de composició, proporció i de l'ús dels camps reticulars en tota mena de suport editorial
- Conèixer i identificar els canvis en la història de la tipografia amb els processos socials i culturals que els han propiciat
- Gestionar un projecte de disseny gràfic que resolgui un problema d'ús amb rigor i eficiència

Competències transversals

- Organitzar i planificar les tasques relacionades amb el desenvolupament d’un projecte
- Analitzar amb criteri per poder prendre decisions de forma coherent respecte a un projecte i el desenvolupament de les seves diferents fases.
- Adquirir les capacitats per organitzar i decidir quin tipus de publicació cal per a un projecte editorial
- Presentar de forma clara un projecte, ja sigui oral o gràficament
- Aplicar solucions creatives a problemes (en aquest cas problemes gràfics)
- Aplicar criteris d'exigència qualitativa

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Tipografia i disseny de pàgina

Vols rebre més informació?