Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Planificar, escriure i desenvolupar projectes d'investigació i innovació amb equips interdisciplinaris a partir dels quals es pugui accedir a programes finançats per agències de l'àmbit de la salut i a definir una Tesi Doctoral. Incorporar els elements bàsics del mètode científic.
- Incorporar les TIC en l'exercici de professional i de recerca.
- Dissenyar de forma òptima un projecte de recerca i/o innovació.
- Saber comunicar-se amb experts en anàlisis de dades.
- Identificar el potencial d'anàlisi d’un conjunt de dades.
- Comprendre els aspectes legals i bioètics de la Recerca Clínica i Bàsica.
- Saber comunicar els resultats de la recerca en forma d'articles científics i presentacions.

Competències transversals

- Comprendre la literatura científica escrita en castellà, català i anglès.
- Treball en equip.
- Desenvolupar recursos d'adaptació a noves situacions i resolució de problemes.
- Desenvolupar habilitats de lideratge i relació interpersonal.
- Desenvolupar capacitats per actuar dins dels principis ètics propis de les Ciències de la Salut.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.