Presentació

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que entrà en vigor el 25 de maig de 2018 i que substituirà l'actual normativa vigent, constitueix el nou marc normatiu aprovat per la UE en matèria de protecció de dades personals.
Un dels trets més característics d'aquest nou marc de compliment és, sens dubte, la implementació que es fa de la protecció del dret fonamental dels ciutadans a la protecció de dades basada en la rendició de comptes. Una rendició de comptes que és articulada a partir de tot un conjunt de mesures de responsabilitat activa aplicables als responsables, i de vegades també, als encarregats del tractament de les dades amb l'objectiu de garantir i protegir el dret a la protecció de dades.


Entre aquestes mesures, destaca la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD), que si bé no és un actor nou en el marc normatiu de referència -ja que la Directiva 95/46/CE contemplava aquesta figura tot i no exigir obligatòriament el seu nomenament en cap cas- ara resulta la pedra angular sobre la que descansa el nou marc normatiu europeu de protecció de dades basat en la rendició de comptes.

L'obligatorietat de designar un DPD per part de determinats responsables i encarregats del tractament de dades s'aplicarà a totes les autoritats i organismes públics (amb independència de la tipologia de dades que processin) i a altres organitzacions que tinguin com activitat principal el seguiment de persones de forma sistemàtica i a gran escala, o bé que processin categories especials de dades personals a gran escala.

En cas de no concórrer el requeriment d'obligatorietat, les organitzacions també poden considerar la utilitat de designar voluntàriament un DPD, ja que comporta avantatges competitives per a les empreses.

Les funcions dels DPDs van més enllà de facilitar el compliment de la normativa mitjançant la implementació d'avaluacions d'impacte i auditories de protecció de dades. També esdevindran consultors i intermediaris entre les parts interessades en totes les qüestions relacionades amb la protecció de dades en el context de les organitzacions on desenvolupin la seva tasca.

El rol crucial que tindran els DPDs en aquest nou marc normatiu en termes de responsabilitat activa pel que fa a la protecció de dades fa necessari oferir una formació teòrica i pràctica de qualitat que integri el nou enfocament atorgat per la legislació de referència a aquesta figura.

En aquest sentit, la finalitat d'aquesta diplomatura és formar els participants en coneixements especialitzats en Dret, particularment en matèria de protecció de dades, i concretament proporcionar coneixement expert i pràctic sobre les tasques i funcions dels DPDs.

L'objectiu és clar, l'alumnat, un cop hagi superat aquest diploma, estarà en disposició de superar la certificació de DPD oficial elaborada per la Entitad Nacional de Acreditación (ENAC) en col.laboració amb l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en termes de qualificació professional i coneixements requerits seguint l'Esquema de Certificació de DPD aprovat enguany per aquestes entitats.

Objectius

Aquest programa pretén dotar a l'alumnat de les competències necessàries per tal de desenvolupar les tasques de Delegat de Protecció de Dades, d'acord amb els requeriments establerts pel Reglament UE de Protecció de Dades i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. El programa treballa la vessant legal i tecnològica necessària des de una perspectiva integrada i pràctica.

Requisits d'accés

Per accedir a aquesta diploma es requereix estar en possessió d'un títol universitari o un títol equivalent d'educació superior, d'un mínim de cent-vuitanta crèdits ECTS,

En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional.

Sortides professionals

Aquest Diploma de Postgrau en Protecció de Dades ofereix a l'alumnat que superi el curs la formació necessària tant des del punt de vista legal com tecnològic per tal de:
- exercir les responsabilitats de Delegat de Protecció de Dades d'acord amb els requeriments de certificació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

- preparar per a la realització de l'examen de l'AEPD per tal d'acreditar tenir els coneixements adients per exercir la posició de Delegat de Protecció de Dades a Europa.

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

1a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 3798/1
Preu: 2000 ¤
Preu especial: 1800¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Postgrau i Facultat de Dret 08193. Bellaterrra. Cerdanyola del Vallès
Dates: del 01/10/2019 al 30/04/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Centres col·laboradors:
Institut de Dret i Tecnologia
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Protecció de Dades

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.